Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – wydanie 2 (e-book)

199,00  brutto (189,52  netto)

W.Jarzyński (pod redakcją), J.Dudka, E.Grodzka, K.Kinas, T.Lewandowski, G.Matejczuk, P.Mazuro, N.Miłostan, K.Mizeracka, L.Piotr-Krajecka, P.Sawicka, P.Schmidt, T.Siedlecki, M.Szaładziński, Ż.Urbaniak, A.Zaborowska

17 marca 2021 r.

978-83-66161-39-9

miękka

1580

Tak

E-book (pdf)

Opis książki:

Książka stanowi komentarz praktyczny do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Książka zawiera aktualny stan prawny, uwzględniający  4 nowelizacji ustawy Pzp, wprowadzone na mocy:

  1. ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288).
  2. ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp.
  3. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).
  4. ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275).

Spis treści:

DZIAŁ I. Przepisy ogólne 
Rozdział 1. Przedmiot regulacji
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień 2
Rozdział 3. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień
Rozdział 4. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym
Rozdział 5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu
Rozdział 6. Zamawiający i wykonawcy
Rozdział 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
Rozdział 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia

DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej
lub przekraczającej progi unijne 
Rozdział 1. Przygotowanie postępowania
Rozdział 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień
Rozdział 4. Składanie i otwarcie ofert
Rozdział 5. Ocena ofert
Rozdział 6. Aukcja elektroniczna
Rozdział 7. Wybór najkorzystniejszej oferty
Rozdział 8. Zakończenie postępowania

DZIAŁ III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej
niż progi unijne 
Rozdział 1. Zakres zastosowania
Rozdział 2. Ogłoszenia
Rozdział 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień
Rozdział 5. Wybór najkorzystniejszej oferty

DZIAŁ IV. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych 
Rozdział 1. Umowa ramowa
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów
Rozdział 3. Konkurs
Rozdział 4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

DZIAŁ V. Zamówienia sektorowe
Rozdział 1. Zakres zastosowania
Rozdział 2. Okresowe ogłoszenie informacyjne
Rozdział 3. System kwalifikowania wykonawców
Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień sektorowych
Rozdział 5. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych
Rozdział 6. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego

DZIAŁ VI. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Rozdział 1. Zakres zastosowania
Rozdział 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Rozdział 4. Umowa ramowa
Rozdział 5. Wymagania w zakresie podwykonawstwa

DZIAŁ VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie 208
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Rozdział 3. Zmiana umowy
Rozdział 4. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie
Rozdział 5. Podwykonawstwo

DZIAŁ VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień 
Rozdział 1. Prezes Urzędu
Rozdział 2. Krajowa Izba Odwoławcza
Rozdział 3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych
Rozdział 4. Rada Zamówień Publicznych

DZIAŁ IX. Środki ochrony prawnej
Rozdział 1. Przepis ogólny
Rozdział 2. Postępowanie odwoławcze
Rozdział 3. Postępowanie skargowe

DZIAŁ X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

DZIAŁ XI. Kontrola udzielania zamówień
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Kontrola Prezesa Urzędu

DZIAŁ XII. Przepisy o karach pieniężnych

ZIAŁ XIII. Przepis końcowy 

Autorzy:

Witold Jarzyński – radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners.

Joanna Dudka – Specjalista ds. zamówień publicznych w kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie Zamawiającego w jednostkach sektora finansów publicznych. Doradza także Wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Eliza Grodzka – Wspólnik w kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro. Praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Wykonawców jak i Zamawiających. Przed podjęciem współpracy z Kancelarią zajmowała się zamówieniami publicznymi w zakładach opieki zdrowotnej oraz państwowych uczelniach wyższych. Z sukcesami zajmuje się doradztwem przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE. Efektem jej pomocy było uzyskanie przez jednego z klientów Kancelarii w 2016 r. wyróżnienia w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych” za zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach projektu inwestycyjnego. Reprezentuje Wykonawców i Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. W latach 02.2010 – 06.2016 współpracowała w sposób stały z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w zakresie zamówień publicznych dokonując szeregu analiz zagadnień prawnych w tej tematyce na potrzeby Systemu Informacji Prawnej LEX i modułu „Zamówienia publiczne”. W zakresie tematyki zamówień publicznych współpracowała także z innymi wydawnictwami np. Lexine Kostyra i Wspólnicy Sp.j oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Autorka publikacji naukowej opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – ACTA IURIS STETINESIS. Tytuł publikacji: „Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz kierunek zmian w tym zakresie (ISSN-1640-6818 / 2083-4373). Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z tematyki zamówień publicznych, w szczególności dla jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2016–2018 wykładowca tematyki zamówień publicznych na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie na studiach podyplomowych i niestacjonarnych. Uczestniczka konferencji naukowych w trakcie których wygłasza referaty dotyczące zagadnień zamówieniowych.

Kamil Kinas – Redaktor prowadzący pisma „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” oraz kwartalnika „Prawo budowlane”. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związany od początku kariery zawodowej z sektorem budowlanym, doświadczenie zdobywał w największych firmach budowlanych w Polsce m.in. Budimex SA, Eurovia Polska SA oraz trójmiejskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych oraz prawie budowlanym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Tadeusz Lewandowski – Ekspert prawa zamówień publicznych.Wspólnik w kancelarii Lewandowski i Wspólnicy.

Grzegorz Matejczuk – Adwokat w kancelarii Pieróg & Partnerzy. Posiada kilkuletnie doświadczenie orzecznicze i procesowe, jako były członek Krajowej Izby Odwoławczej rozpoznający odwołania w sprawach dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym w sprawach dotyczących sporów związanych z realizacją umów. Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu pełnomocnika zamawiającego. Doradza, jako biegły, w skomplikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dotyczących sektora IT. Reprezentuje wykonawców i zamawiających w negocjacjach. Przeprowadza szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Przez wiele lat pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmując się m.in. sprawami dotyczącymi prawa podatkowego, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, prawa gospodarczego, przekształceń własnościowych, usług, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ochrony konsumenta, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, prawa pocztowego, prawa telekomunikacyjnego, praw osób niepełnosprawnych.

Piotr Mazuro – Adwokat i wspólnik w kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym, jednak wybrał zawód adwokata. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie budowlanym i nieruchomości. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom z branży projektowej i budowlanej oraz na rynku nieruchomości. Z zamiłowaniem doradza w procesach inwestycyjnych dotyczących rozwoju infrastruktury sportowej na terenie całego kraju. Wielokrotnie reprezentował Klientów Kancelarii w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Pochodzenie rodzinne sprawia, że z pasją służy radą w zakresie szeroko rozumianego prawa rolnego zarówno dla Instytucji wdrażających PROW 2007-2013, Agencji rządowych, samorządu rolniczego i samych rolników. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego. Reprezentuje Klientów Kancelarii w trudnej materii prawa karnego w szczególności w sprawach powstających „na styku” prawa karnego z prawem gospodarczym.

Natalia Miłostan – Ekspert prawa zamówień publicznych.

Kamila Mizeracka – Prawnik. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Zarządzała komórkami zakupowymi u największych zamawiających, doradzała wielu wykonawcom, reprezentowała z sukcesami Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kierowała procesami elektronizacji i wdrożeniami platform zakupowych. Samodzielnie prowadziła wielomilionowe postępowania u dużych zamawiających sektorowych. Wszechstronny praktyk. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego i szkoleniowiec z ogromną skutecznością w zakresie interakcji z grupą. Aktywnie publikuje w periodykach merytorycznych. Jest prelegentem na konferencjach o tematyce prawniczej. Przewodniczy Grupie zamówień IT w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych.

Lidia Piotr – Krajecka – Radca prawny, arbiter Urzędu Zamówień publicznych w latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień publicznych. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek prawo). Od 1995 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Wykładowca akademicki m.in. w: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkole Głównej Handlowej Filia w Rzeszowie, Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów SPP w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie.

Paulina Sawicka – adwokat, associate DWF Poland Jamka Sp. K.

Piotr Schmidt – Absolwent studiów na kierunku administracja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ponad dziesięciu lat zawodowo zajmuje się prawem zamówień publicznych po stronie zamawiającego i wykonawców. Przeprowadził niezliczona liczbę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących różnych dziedzin. Od 2014 roku zajmuje się również prawem ochrony danych osobowych. Jest Inspektorem Ochrony Danych w dwóch wiodących, dolnośląskich instytucjach kultury – Narodowym Forum Muzyki i Operze Wrocławskiej.

Tomasz Siedlecki – założyciel i właściciel Kancelarii Siedlecki i Wspólnicy. Jest radcą prawnym od ponad 20 lat, absolwentem aplikacji sądowej i radcowskiej. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Jest współautorem jednego z pierwszych na Polskim rynku komentarzy do Prawa zamówień publicznych z 2004 r. – Komentarza do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych opracowanego przez Oficynę Wydawniczą Branta. Przez kilka lat pełnił rolę eksperta Business Centre Club. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

Marcin Szaładziński – Specjalista w zakresie zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji – kierunek Prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Ekspert krajowy w ramach Defence Procurement Expert Group przy Komisji Europejskiej oraz Defence Acqisition Expert Network przy Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency). Autor lub współautor wielu opracowań i regulacji związanych z zamówieniami publicznymi. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami publicznymi, w tym w szczególności zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Aktualnie główny specjalista w kierownictwie w wyspecjalizowanej jednostce zakupowej resortu obrony narodowej – Inspektoracie Uzbrojenia.

Żaneta Urbaniak – Adwokat w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Posiada kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp. Doradza zamawiającym i wykonawcom na każdym etapie postępowania.

Agnieszka Zaborowska – Właściciel kancelarii Zaborowska Kancelaria Prawna. Branże, z którymi Agnieszka ma głównie do czynienia to: budownictwo, IT, energetyka, sektor medyczny oraz edukacja. Posiada unikalne na rynku prawniczym doświadczenie – jest bowiem członkiem personelu kluczowego podmiotów sprawujących nadzór nad inwestycjami realizowanymi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu Agnieszka jest ekspertem z warunków kontraktowych FIDIC.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – wydanie 2 (e-book)”

Polecane dla Ciebie: