Prawo związkowe – komentarz praktyczny do ustawy o związkach zawodowych z uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych

99,00  brutto (80,49  netto)

dr Ewa Podgórska-Rakiel, Marcin Szlasa-Rokicki

12 grudnia 2018 r.

978-83-940694-9-0

E-book

Opis

Książka zawiera praktyczne wskazówki jak stosować prawo związkowe po nowelizacji, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zawiera również istotne orzecznictwo w zakresie współpracy pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi oraz omówienie kwesti związanych z ochroną danych osobowych w zbiorowym prawie pracy.

Spis treści

Związki zawodowe po nowelizacji – zleceniobiorcy i samozatrudnieni w związku

 1. Uwagi wstępne

Poniższy rozdział ma na celu omówienie nowelizacji ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz orzecznictwa istotnego w zakresie współpracy pracodawcy i związków zawodowych. Ponadto, przedstawione zostaną uwagi na temat ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Wstęp będzie zawierała wskazany w ww. ustawach zakres podmiotowy i przedmiotowy komentarza w ogólnym zarysie.

 1. Zakres podmiotowy prawa koalicji związkowej
  1. Kto może być członkiem związku zawodowego – zleceniobiorcy i samozatrudnieni jako nowi aktorzy działalności związkowej w zakładzie pracy.
  2. Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. sygn. K 1/13 oraz rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2012 r.
 2. Tworzenie i wstępowanie do związku zawodowego
 3. Struktura związku zawodowego i jej wpływ na działalność związku zawodowego w zakładzie pracy
  1. Zakładowa organizacja związkowe
  2. Międzyzakładowa organizacja związkowa
  3. Oddziałowe, wydziałowe organizacje, koła i inne
 4. Współdziałanie ze związkami zawodowymi w zakładzie pracy
  1. Zasady dobrej współpracy podmiotów prawa zbiorowego
 5. Reprezentatywność związków zawodowych, na co zwracać uwagę badając reprezentatywność od której zależy zakres uprawnień organizacji związkowej
 6. Związkowa reprezentacja grupowych i indywidualnych praw zatrudnionych
  1. Reprezentacja wszystkich zatrudnionych
  2. Negatywna wolność związkowa
  3. Reprezentowanie osób niezrzeszonych w związku zawodowym
  4. Dwustopniowe współdziałanie pracodawcy w sprawach indywidualnych
 7. Szczególna ochrona zatrudnienia działaczy związkowych
  1. Ochrona działaczy będących pracownikami
  2. Ochrona innych osób wykonujących pracę zarobkową
  3. Nadużycie prawa do ochrony trwałości stosunku pracy działacza związkowego
 1. Zwolnienia od pracy i czynności doraźne
 2. Współpraca ze związkiem zawodowym na poziomie zakładowym w zakresie wewnętrznych źródeł prawa
  1. Układ zbiorowy pracy
  2. Regulamin wynagradzania
  3. Regulamin pracy
 3. Porozumienia o współpracy i umowa o udostępnieniu pomieszczenia zakładowej organizacji związkowej.
 4. Obowiązek pracodawcy udostępnienia pomieszczenia i wyposażenia
 5. Potrącanie składek związkowych, a zbieranie składek przez skarbnika związkowego
 6. Odpowiedzialność karna pracodawcy za utrudnianie prowadzenia działalności związkowej

 

Wybrane aspekty sporu zbiorowego

 1. Przedmiot i strony zakładowego sporu zbiorowego
  1. Etap do referendum
  2. Etap – strajk
  3. Porozumienie kończące spór zbiorowy
  4. Sądy cywile w przedmiocie zakazu prowadzenia akcji strajkowej
 2. Podsumowanie

 

Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy

 

 1. Uwagi wstępne

Ogólne przedstawienie problematyki ochrony danych osobowych w zbiorowym prawie pracy oraz problemów prawnych jakie mogą wyniknąć w kontekście RODO oraz nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

 1. Dane osobowe w zbiorowym prawie pracy
  1. Czym są dane osobowe i jakie mogą mieć znaczenie w zbiorowych stosunkach pracy
  2. Podstawy przetwarzania danych osobowych w kontekście zbiorowego prawa pracy
  3. Wpływ RODO na dotychczasowe przepisy zbiorowego prawa pracy
 2. Dostęp związków zawodowych do danych osobowych pracowników
  1. Dozwolona kontrola przestrzegania prawa a dostęp związków zawodowych do danych osobowych pracowników, w tym wysokości wynagrodzeń
  2. Uprawnienia związkowe w kontekście pozyskiwania informacji o pobieraniu składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników
  3. Dostęp związków zawodowych do listy pracowników celem przeprowadzenia referendum strajkowego
  4. Dostęp związków zawodowych do listy pracowników celem wyboru Społecznych Inspektorów Pracy
  5. Inne przykłady
 3. Dostęp pracodawcy do informacji o przynależności związkowej pracowników
  1. Informacja o przynależności związkowej jako dane osobowe szczególnej kategorii (dane wrażliwe)
  2. Pozyskiwanie informacji o członkach związku zawodowego celem doboru do zwolnienia. Lista osób objęta ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę oraz osób, których obrony podjęła się zakładowa organizacja związkowa
  3. Ochrona danych osobowych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej.
 4. Reprezentowanie pracowników przez związek zawodowy w sprawach indywidualnych a ochrona danych osobowych
 5. Monitoring w zakładzie pracy a działalność związków zawodowych
  1. Rodzaje monitoringu wykorzystywane przez pracodawcę
  2. Wyłączenie pomieszczeń organizacji związkowej z monitoringu
  3. Problematyka monitorowania poczty służbowej wykorzystywanej przez członków związku zawodowego do celów związkowych
  4. Współpraca z organizacją związkową w zakresie ustalania celów, zakresu i sposobu wykorzystywania monitoringu
 6. Ochrona danych osobowych pracowników w trakcie sporu zbiorowego
 7. Współdziałanie pracodawcy z przedstawicielami pracowników w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakładzie pracy
  1. Obowiązek konsultacji postanowień dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzanych w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym
  2. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych a uprzednie konsultacje z przedstawicielami pracowników
 8. Podsumowanie
 9. WZORY DOKUMENTÓW

 

 

Autorzy

dr Ewa Podgórska-Rakiel – Doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu zbiorowego prawa pracy i ochrony danych osobowych. Od 2003 r. współpracuje ze strukturami związkowymi jako ekspert prawny na poziomie krajowym i zagranicznym. Reprezentuje krajowe związki zawodowe na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie oraz uczestniczy w pracach legislacyjnych, w tym przepisów unijnych w Brukseli. Przez kilka lat zdobywała wiedzę na temat standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy na szkoleniach MOP w Turynie. Zawodowo współpracuje również z Kancelarią prawną ze specjalizacją w prawie pracy. Posiada kilkaset godzin doświadczenia szkoleniowego.

 

Marcin Szlasa-Rokicki – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz reprezentuje klientów przed sądami w sporach pracowniczych. Na co dzień współpracuje z renomowaną kancelarią prawną doradzając w zakresie prawa pracy oraz nowych technologii i ochrony prywatności.