Promocja!

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

149,00  29,00  brutto (27,62  netto)

Ewa Sikorska, Maciej Sikorski

grudzień 2014 r.

978-83-940694-0-7

E-book

Opis

W książce Czytelnik znajdzie praktyczne rady i uwagi dotyczące postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w sprawach skarg na orzeczenia KIO, począwszy od sporządzania odwołań, poprzez zgłaszanie przystąpień, wnoszenie odpowiedzi na odwołanie oraz innych pism procesowych, zgłaszanie wniosków dowodowych i wniosków w zakresie kosztów, aż do sporządzania skarg do sądu oraz uprawnień i obowiązków stron w postępowaniu przed sądem.

Silną stroną książki jest jej walor praktyczny oraz odwołanie się autorów do licznych przykładów, jakie Czytelnik może spotkać w postępowaniu przed KIO i sądami powszechnymi.

Książka jest cennym źródłem wiedzy dla wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniach o zamówienia publiczne, w szczególności dla zamawiających, wykonawców, radców prawnych adwokatów i innych osób występujących przed KIO i sądami powszechnymi.

Autorzy

EWA SIKORSKA jest radcą prawnym, ekspertem i praktykiem w zakresie prawa zamówień publicznych. Z zamówieniami publicznymi związana od 1999 roku początkowo poprzez współpracę z organami administracji samorządowej, następnie poprzez doradztwo prawne na rzecz innych zamawiających i wykonawców zamówień publicznych. Od 2008 roku pełni funkcję członka Krajowej Izby Odwoławczej. Jest autorką tekstów i artykułów prawniczych i wykładowcą prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna w Płocku oraz spółek z grupy kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” Spółka Akcyjna w Płocku.


MACIEJ SIKORSKI jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego w zakresie obrotu gospodarczego, zamówień publicznych oraz spraw korporacyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jako stały współpracownik kancelarii JPDI sp.j. w Warszawie świadczy pomoc prawną spółkom Skarbu Państwa z sektora paliwowego w pełnym zakresie ich działalności oraz jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie ich zadań ustawowych, w tym zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółki Akcyjnej w Płocku oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych „GAZ-SYSTEM” Spółki Akcyjnej w Warszawie. Jest autorem publikacji na temat zamówień publicznych oraz innych dziedzin prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1 – Podmioty uprawnione do korzystania ze środków ochrony prawnej.

1.1. Uwagi ogólne
1.2. Podmioty, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
1.3. Organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej

Rozdział 2 – Odwołanie

2.1 Przedmiot odwołania

– Rodzaje czynności i zaniechań dokonania czynności, wobec których służy odwołanie
– Odwołania w postępowaniach o wartości poniżej „progów unijnych”
– Progi unijne
– Wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
– Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
– Wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
– Odrzucenie oferty odwołującego
– Możliwość poinformowania zamawiającego o czynności naruszającej przepisy ustawy

2.2 Elementy odwołania

2.3 Forma odwołania

– Forma pisemna
– Podpis elektroniczny

2.4 Pełnomocnictwo

– Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania
– Pełnomocnicy
– Prokura
– Aplikanci adwokaccy i radcowscy
– Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

2.5 Obowiązek przekazania kopii odwołania zamawiającemu

2.6 Terminy do wniesienia odwołania

– Ustawowe terminy do wniesienia odwołania
– Obliczanie terminów do wniesienia odwołania

2.7 Wpis od odwołania

2.8 Skutki wniesienia odwołania
– Przedłużenie terminu składania ofert lub wniosków
– Zawieszenie biegu terminu związania ofertą
– Wezwanie wykonawców do przedłużenia ważności wadium lub wniesienie nowego wadium
– Zakaz zawarcia umowy. Możliwość uchylenia zakazu zawarcia umowy

2.9 Pisma procesowe w postępowaniu odwoławczym

2.10 Przystąpienia

– Instytucja przystąpienia
– Przesłanie kopii odwołania wykonawcom
– Termin do zgłoszenia przystąpienia
– Elementy przystąpienia
– Forma przystąpienia
– Obowiązek przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia
– Interes w zgłoszeniu przystąpienia
– Czynności procesowe przystępującego
– Opozycja

2.11 Cofnięcie odwołania

2.12 Czynności zamawiającego po wniesieniu odwołania

– Odpowiedź na odwołanie
– Uwzględnienie odwołania

2.13 Sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów odwołania

2.14 Umorzenie postępowania w wyniku uwzględnienia w całości zarzutów odwołania

2.15 Czynności techniczne i proceduralne po wniesieniu odwołania

– Czynności wstępne
– Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia odwołania
– Zwrot odwołania
– Wezwanie zamawiającego do złożenia kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– Udostępnianie akt
– Wyznaczenie składu orzekającego
– Wyłączenie członka składu orzekającego

2.16 Posiedzenia niejawne

2.17 Odrzucenie odwołania

– Przesłanki odrzucenia odwołania
– Odrzucenie odwołania z powodu braku zastosowania w sprawie przepisów ustawy
– Odrzucenie odwołania z powodu jego wniesienia przez podmiot nieuprawniony
– Odrzucenie odwołania z powodu jego wniesienia po upływie terminu wskazanego w ustawie
– Odrzucenie odwołania z powodu powołania się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się
– Odrzucenie odwołania z powodu jego wniesienia wobec czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
– Odrzucenie odwołania z powodu jego wniesienia wobec innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
– Odrzucenie odwołania z powodu nieprzesłania zamawiającemu kopii odwołania

2.18 Posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego. Rozprawa

– Porady praktyczne, czyli jak się zachować w Izbie
– Posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego
– Rozprawa
– Zawiadomienia
– Przebieg rozprawy
– Postępowanie dowodowe
– Dokumenty
– Zeznania świadków
– Opinie biegłych
– Przesłuchanie stron
– Oględziny
– Inne środki dowodowe
– Ocena dowodów
– Wniosek dotyczący kosztów postępowania odwoławczego
– Postępowania, podczas których mogą zostać ujawnione informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych
– Orzeczenia
– Rodzaje orzeczeń
– Wyroki
– Zakres orzekania
– Uwzględnienie odwołania
– Uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
– Uwzględnienie odwołania po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
– Oddalenie odwołania
– Postanowienia
– Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego
– Ogłaszanie orzeczeń
– Uzasadnienie orzeczenia
– Prawomocność orzeczeń
– Prostowanie orzeczeń
– Protokoły i rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego
– Wykonalność orzeczeń
– Uwagi ogólne
– Egzekucja orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej
– Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
– Organ egzekucyjny
– Czynności egzekucyjne

Rozdział 3 – Skarga do sądu

3.1 Podmioty uprawnione do wniesienia skargi

3.2 Zakres przedmiotowy skargi

3.3 Właściwość sądu

3.4 Sposób i termin do wniesienia skargi. Przywrócenie terminu do wniesienia skargi

3.5 Wymogi formalne skargi

– Elementy skargi
– Pełnomocnictwo do wniesienia skargi
– Opłata sądowa

3.6 Postępowanie przed sądem

– Przepisy proceduralne
– Odrzucenie skargi
– Odpowiedź na skargę
– Termin rozpoznania skargi
– Orzeczenia
– Rodzaje orzeczeń
– Zakres rozstrzygnięcia
– Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania skargowego

3.7 Wniosek o zabezpieczenie postępowania skargowego

Rozdział 4 -Wzory pism w postępowaniu odwoławczym i skargowym

4.1 Odwołanie I

4.2 Odwołanie II

4.3 Informacja o czynności zamawiającego naruszającej ustawę Pzp

4.4 Dokument pełnomocnictwa

4.5 Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy

4.6 Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego

4.7 Opozycja

4.8 Cofnięcie odwołania

4.9 Odpowiedź na odwołanie

4.10 Sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów odwołania

4.11 Zawiadomienie o okolicznościach uzasadniających wyłączenie członka składu orzekającego

4.12 Wniosek o sprostowanie wyroku

4.13 Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy

4.14 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

4.15 Wniosek o wszczęcie egzekucji

4.16 Skarga do sądu

4.17 Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

4.18 Wniosek o zabezpieczenie postępowania skargowego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych”