Promocja!

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

49,00  brutto (46,67  netto)

Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik, Karol Kozieł, Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski, Tomasz Banyś, Przemysław Gorzko

Sierpień 2018 r.

978-83-940694-4-5

693

Opis

Celem komentarza jest praktyczne omówienie przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wdrażającej do polskiego porządku prawnego regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Celem Autorów jest prezentacja regulacji krajowej w kontekście RODO (część komentarza wyjaśnia m.in. istotne dla praktyki problemy na styku prawa krajowego i UE m.in.: jak interpretować ustawę wdrażającą w świetle RODO).

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Rozdział 2 – Wyznaczanie inspektora ochrony danych

Rozdział 3 – Warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu

Rozdział 4 – Warunki i tryb dokonywania certyfikacji

Rozdział 5 – Opracowywanie i zatwierdzanie kodeksu postępowania oraz warunki i tryb akredytacji podmiotu monitorującego jego przestrzeganie

Rozdział 6 – Prezes Urzędu

Rozdział 7 – Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Rozdział 8 – Europejska współpraca administracyjna

Rozdział 9 – Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Rozdział 10 – Odpowiedzialność cywilna i postępowanie przed sądem

Rozdział 11 – Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne

Rozdział 12 – Komentarz do wybranych przepisów sektorowych

Wykaz literatury

Autorzy:

dr Mirosław Gumularz – radca prawny, studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Przez wiele lat był administratorem bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Karol Kozieł – radca prawny, studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia). Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów programu Erasmus z przedmiotu „International Commercial Law” na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa ecommerce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w butikowej krakowskiej kancelarii zajmującej się ochroną danych osobowych oraz jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz dyrektor ds. prawnych grupy kapitałowej eSky. W ramach wdrażania ładu korporacyjnego pełni funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych związane z zarządzaniem własnością intelektualną. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: ochronie praw konsumentów, prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

Patrycja Kozik – radca prawny, absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską pod tytułem „Specyfika ochrony produktów leczniczych w prawie własności intelektualnej”. Studiowała prawo na Internacional Universitat de Catalunya w Barcelonie oraz LLM in Internacional Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Brała udział w pracach poświęconych relacjom B2B w regulacjach platform internetowych, organizowanych przez Komisję Europejską w ramach Strategii na rzecz Jednolitego Rynku Cyfrowego. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez UMCS w Lublinie. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o powyższej tematyce. Ma doświadczenie w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Specjalizuje się w prawie dot. ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji konsumenckich na rynku e-commerce oraz prawie nowych technologii.

prof. Agnieszka Grzelak – doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat. W latach 2000-2004 specjalista w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej; następnie do 2015 r. ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, a od stycznia 2016 r. zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2007-2016 adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, a od 2016 r. profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej i praw człowieka. W ostatnich latach prowadzi badania poświęcone prawu do prywatności i ochronie danych osobowych.  Członek rad programowych czasopism naukowych, laureatka nagród za publikacje naukowe.

Mirosław Wróblewski – Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przedstawiciel Rzecznika w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych. Mianowany urzędnik służby cywilnej, certyfikowany audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy. Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego, w tym dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącego tej Komisji. Prowadzi bądź prowadził wykłady z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony praw człowieka oraz prawa nowoczesnych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Poznaniu oraz aplikacji adwokackiej.

dr Tomasz Banyś –  doktor nauk prawnych, adwokat, profesor wizytujący na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, autor wielu publikacji, w tym pierwszego polskiego podręcznika prawa ochrony danych osobowych, ceniony trener szkoleń i wykładowca łączący wiedzę prawniczą z praktycznym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa informacji.

dr Przemysław Gorzko – radca prawny, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz obronił na tym wydziale rozprawę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk prawnych. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Wykonuje stale zawód radcy prawnego w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii oraz prowadzi działalność dydaktyczną w ośrodkach uniwersyteckich. Specjalizuje się m.in. w materii prawa administracyjnego, prowadząc sprawy przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz”

Polecane dla Ciebie: