Promocja! Przedsprzedaż

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

199,00  99,00  brutto (80,49  netto)

Katarzyna Karasiewicz, Maria Kanak, Anna Dobosz, Michał Aleksandra Kulesza

Kwiecień 2019 r. (planowana data wydania)

978-83-66161-03-0

E-book

Opis

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz zawiera stan prawny uwzględniający ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, której celem jest transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Autorzy

dr Katarzyna Karasiewicz – radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa konkurencji, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zamówieniach publicznych. Posiada tytuł doktora prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplom studiów podyplomowych w dziedzinie ekonomii w zakresie prawa konkurencji z King’s College London. Jest współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także autorką licznych publikacji dotyczących prawa europejskiego oraz prawa gospodarczego. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA na Uczelni Łazarskiego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych kancelariach prawniczych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości. Doradza przedsiębiorcom w sektorach FMCG, AGD, transportu, paliw, telekomunikacji, motoryzacji, budownictwa oraz bankowym.

Maria Kanak – radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od 2015 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Prowadziła, koordynowała i nadzorowała działania podejmowane w ramach Departamentu Ochrony Konkurencji, reprezentowała Prezesa UOKiK przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym oraz brała udział w pracach legislacyjnych, w tym dotyczących aktów z obszaru swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz tzw. przewagi kontraktowej. Jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Anna Dobosz LL.M – radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła w renomowanych kancelariach w Polsce oraz Belgii. Jej doświadczenie obejmuje przygotowywanie zgłoszeń koncentracji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej, jak również reprezentowanie klientów przed tymi organami w postepowaniach zgłoszeniowych. Doradza w zakresie praktyk antymonopolowych oraz innych aspektach prawa konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych. W zakresie reklamy doradza w przedmiocie organizacji gier i promocji. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności w kwestiach związanych z ochroną znaków towarowych, praw do domen internetowych oraz praw autorskich.

Michał Aleksander Kulesza – adwokat specjalizujący się w tematyce prawa zamówień publicznych, konkurencji, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz postępowaniach spornych. Zdobywał doświadczenie w wiodących polskich kancelariach prawniczych. Reprezentuje klientów z branży infrastrukturalnej przed KIO oraz sądami powszechnymi. Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach dotyczących zamówień publicznych, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Spis treści

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Art. 1 Zakres regulacji

Art. 2 Definicja przedsiębiorcy

Art. 3 Definicja czynu nieuczciwej konkurencji

Art. 4 Uprawnienia osób zagranicznych

 

Rozdział 2. Czyny nieuczciwej konkurencji.

Art. 5 Oznaczenie przedsiębiorstwa symbolem

Art. 6 Oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem

Art. 7 Oznaczenia po podziale przedsiębiorstw

Art. 8 Opatrywanie produktu oznaczeniem geograficznym

Art. 9 Używanie chronionych oznaczeń geograficznych

Art. 10 Oznaczenie istotnych cechy produktu

Art. 11 Tajemnica przedsiębiorstwa

Art. 12 Wywarcie wpływu na stosunki umowne

Art. 13 Naśladowanie produktu

Art. 14 Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Art. 15 Utrudnianie dostępu do rynku

Art. 15a Przekupstwo

Art. 15b Dysponowanie urządzeniami niedozwolonymi

Art. 16 Prowadzenie nieprawidłowej reklamy

Art. 17 Rozwinięcie

Art. 17a Organizowanie sprzedaży premiowanej

Art. 17b (uchylony)

Art. 17c Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej

Art. 17d Nadmierna sprzedaż produktów marek właściciela

Art. 17e (uchylony)

Art. 17f Przekazanie informacji gospodarczej

 

Rozdział 3. Odpowiedzialność cywilna.

Art. 18 Roszczenia pokrzywdzonego

Art. 18a Ciężar dowodu

Art. 19 Legitymacja czynna

Art. 20 Przedawnienie roszczeń

Art. 21 (uchylony)

Art. 22 Wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa

 

Rozdział 4. Przepisy karne.

Art. 23 Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

Art. 24 Kopiowanie produktu

Art. 24a Organizowanie lub kierownictwo sprzedażą lawinową

Art. 24b (uchylony)

Art. 25 Oznaczenie produktu wprowadzające w błąd

Art. 26 Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Art. 27 Ściganie na wniosek

 

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących.

Art. 28 (pominięty)

Art. 29 (pominięty)

 

Rozdział 6. Przepisy końcowe.

Art. 30 Derogacja

Art. 31 Wejście w życie