Warunki kontraktowe dla inwestorów i wykonawców

149,00  brutto (141,90  netto)

Dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska

31 marca 2022 r.

978-83-66161-55-9

miękka

334

W magazynie

Kategorie: ,

Opis:

Książka analizuje od strony praktycznej podstawowe problemy zastosowania warunków kontraktowych FIDIC, z uwzględnieniem zmian w ich nowej wersji z 2017 r. Analiza osadzona jest w kontekście regulacji Kodeksu cywilnego, a także dotychczasowej oraz nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, co ułatwia odnalezienie się czytelnika w systematyce nowej ustawy PZP. Opracowanie adresuje podstawowe problemy i wątpliwości w zakresie stosowania na gruncie PZP pewnych instytucji warunków kontraktowych FIDIC, takich chociażby jak Procedura Zmiany, opierając się na orzecznictwie. Opracowanie zawiera też istotne spostrzeżenia, które do tej pory nie doczekały się należytego uwzględnienia w orzecznictwie i literaturze, a które są niezwykle istotne z punktu widzenia stosowania warunków kontraktowych FIDIC w polskiej rzeczywistości prawnej. 

Co istotne, pozycja ta ma na celu wypełnić pewną lukę na rynku wydawniczym, bowiem nie analizuje wyłącznie warunków ogólnych FIDIC, ale weryfikuje jako przykład praktykę stosowania wzorcowych warunków szczególnych największej instytucji stosującej FIDIC w Polsce – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Brak takiej analizy w obecnych na rynku wydawnictwach powoduje praktyczne trudności w stosowaniu warunków kontraktowych w sytuacji, gdy warunki szczególne modyfikują lub wykluczają zastosowanie wielu postanowień warunków ogólnych. Analiza opiera się na dotychczasowych wzorcowych warunkach szczególnych, na mocy których aktualnie realizowane są kontrakty, a także na istotnych zmianach wprowadzonych we wzorcowych warunkach szczególnych przez GDDKiA w ścisłej współpracy z SIDIR. Co istotne, nowe wzorcowe warunki szczególne GDDKiA opracowane zostały nie tylko na podstawie nowej ustawy PZP, ale i nowych warunków kontraktowych FIDIC 2017. Wykonawców czeka więc w tym zakresie spora rewolucja, do której między innymi niniejsze opracowanie ma ich przygotować.

Autor:

Dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska – Radca prawny, Kancelaria Prawna Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni. Autorka posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie w toku złożonych procesów inwestycyjnych, zwłaszcza na gruncie prawa zamówień publicznych, od przetargu aż po etap zgłaszania i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Doradza klientom w zakresie dużych inwestycji, w tym centrów handlowych i logistycznych, zakładów przemysłowych, dróg ekspresowych, metra, lotnisk, czy morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Współpracowała z wykonawcami w ramach roszczeń składanych do zamawiającego w reżimie FIDIC. Szczególną wagę przywiązuje do sprawności przeprowadzenia inwestycyjnych procesów administracyjnych i pokonywania barier prawnych. Zajmuje się też postępowaniami w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wspierając klientów w toku sporządzania raportów oddziaływania na środowisko. W jej polu zainteresowania naukowego leżą przede wszystkim administracyjne ograniczenia prawa własności nieruchomości, co było przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Prowadziła zajęcia z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

 1. Zagadnienia ogólne
  1. Rodzaje warunków kontraktowych FIDIC
  2. Nowe warunki kontraktowe FIDIC z 2017 r.
  3. Warunki kontraktowe FIDIC a umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło
  4. Podtypy umowy o roboty budowlane
  5. Warunki kontraktowe FIDIC a zamówienia publiczne
 2. Kluczowe definicje i ich specyfika na gruncie zamówień publicznych
  1. Konstrukcja kontraktu i strony oraz inne podmioty
  2. Istotne terminy
  3. Płatności i roboty
  4. Inne definicje
 3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich obowiązki
  1. Inwestor
   1. Zobowiązanie główne inwestora a zobowiązanie wierzyciela współdziałania
   2. Obowiązek opisu przedmiotu zamówienia
   3. Obowiązek dostarczenia projektu budowlanego
   4. Obowiązek przekazania terenu budowy
   5. Obowiązek odbioru robót
   6. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia
  2. Wykonawca
   1. Obowiązek oddania obiektu jako przedmiot umowy o roboty budowlane
   2. Wykonawca jako projektant i prawa autorskie do projektu
   3. Obowiązki notyfikacyjne wykonawcy względem dokumentacji projektowej
   4. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy i obowiązek przechowywania dokumentacji
   5. Realizacja robót tymczasowych jako przedmiot świadczenia
  3. Podwykonawca
   1. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy względem podwykonawców
   2. Solidarna odpowiedzialność na gruncie KC przed i po nowelizacji z 1 czerwca 2017 r.
   3. Solidarna odpowiedzialność na gruncie PZP
   4. Wymogi formalne w zakresie umowy o podwykonawstwo na gruncie PZP
   5. Warunki szczególne w zakresie wymogów względem umowy o podwykonawstwo
 4. Terminy, harmonogram i roszczenie o przedłużenie terminu wykonania umowy
  1. Data Rozpoczęcia i Czas na Ukończenie
  2. Harmonogram a program na gruncie zamówień publicznych.
  3. Roszczenie terminowe a konieczność zawarcia aneksu
 5. Zabezpieczenie wykonania umowy
  1. Zabezpieczenie na rzecz inwestora
  2. Zabezpieczenie na rzecz wykonawcy
 6. Zmiana przedmiotu zamówienia
  1. Konieczność zmian w przypadku złożonych procesów inwestycyjnych
  2. Zmiana zakresu robót
   1. Zmiana konieczna inicjowana przez Inżyniera
   2. Zmiana inicjowana przez wykonawcę w ramach inżynierii wartości
   3. Procedura zmiany
   4. Roboty zamienne a roboty dodatkowe
   5. Korekta Ceny Kontraktowej
   6. Zmiana harmonogramu i Czasu na Ukończenie
  3. Procedura Zmiany a zawarcie aneksu zgodnie z PZP
  4. Procedura Zmiany a roszczenie wykonawcy
 7. Odbiór robót
  1. Świadectwo Przejęcia a Świadectwo Wykonania
  2. Świadectwo Przejęcia a protokół odbioru robót
 8. Wynagrodzenie w świetle warunków kontraktowych FIDIC
  1. Wynagrodzenie kosztorysowe a wynagrodzenie ryczałtowe wedle przepisów KC i na gruncie PZP
  2. Wynagrodzenie na gruncie Czerwonej i Żółtej Książki FIDIC
  3. Wycena i rozliczenie robót na gruncie warunków kontraktowych FIDIC.
 9. Odpowiedzialność i rozkład ryzyk
  1. Rodzaje ryzyk kontraktowych
  2. Podział ryzyk między wykonawcą a zamawiającym
  3. Odpowiedzialność odszkodowawcza a kary umowne
  4. Rękojmia za wady a gwarancja jakości
 10. Odstąpienie od umowy
  1. Odstąpienie przez zamawiającego
   1. Uprawnienia z warunków kontraktowych FIDIC a uprawnienia na postawie KC i PZP
   2. Prawo odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej
  2. Zawieszenie prac przez wykonawcę
  3. Odstąpienie przez wykonawcę
   1. Uprawnienia z warunków kontraktowych FIDIC a uprawnienia na postawie KC
  4. Skutki odstąpienia i rozliczenia stron
 11. Roszczenia stron i rozstrzyganie sporów
  1. Powstanie roszczenia
  2. Terminy umowne powiadomienia o roszczeniu a orzecznictwo
  3. Postępowanie przed komisją rozjemstwa w sporach
  4. Postępowanie przed komisją a arbitraż i prawo do sądu
 12. Zmiany w nowych warunkach kontraktowych FIDIC z 2017 r.
  1. Nowe i zmienione definicje
  2. Sprecyzowanie warunków i zwiększenie ich efektywności
  3. Mechanizmy unikania sporów

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Warunki kontraktowe dla inwestorów i wykonawców”

Polecane dla Ciebie: