Promocja!

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury według nowej ustawy Pzp

59,00  brutto (56,19  netto)

Piotr Schmidt, Natalia Miłostan

20 marca 2020 r.

978-83-66161-34-4

E-book

Opis książki:

Publikacja stanowi kompleksową analizę problematyki zamówień publicznych udzielanych przez instytucje kultury w odniesieniu do nowego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfika funkcjonowania instytucji kultury jest na tyle charakterystyczna, że i zakupy przez nie realizowane rządzą się swoimi odmiennymi od standardowych regułami. Dodatkowo nowa regulacja prawna, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 niesie dla instytucji kultury wiele wyzwań. W niniejszej publikacji autorzy objaśniają najbardziej skomplikowane aspekty zamówień publicznych realizowanych w instytucjach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków Zamawiającego. Szczególny nacisk został położony na kwestie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zmian jakie nastąpiły w postępowaniach poniżej progów unijnych, jak również obowiązków ciążących na kierowniku zamawiającego, czy też obowiązkach pracowników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych.

Autorzy wyjaśniają tak skomplikowane zagadnienia, jak planowanie zamówień publicznych, czy też stosowanie włączeń stosowania ustawy pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień kulturalnych oraz zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane przez instytucje kultury. Publikacja stanowi doskonałe źródło wiedzy dot. nowej regulacji ustawowej, pozwala zrozumieć nowe mechanizmy, jak również sprawnie przejść do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spis treści:

Wprowadzenie

1.System zamówień publicznych w Polsce

1.1 Zagadnienia ogólne

1.2 Zamawiający

1.3 Wykonawca

2. Instytucja kultury jako Zamawiający

2.1 Pojęcie kultury

2.2 Pojęcie instytucji kultury

2.3 Rodzaje instytucji kultury

2.4 Ustrój instytucji kultury

2.4.1 Działalność kulturalna – zakres i definicja

2.4.2 Organizatorzy instytucji kultury

2.4.3 Organy instytucji kultury

3. Instytucja kultury jako dysponent środków publicznych

3.1 Obowiązek stosowania ustawy pzp

3.2 Dyscyplina finansów publicznych.

3.3 Regulacje unijne w wydatkowaniu środków publicznych

3.4 Barter w zamówieniach publicznych jako forma odpłatności

4. Planowanie zamówień publicznych w instytucjach kultury

4.1 Planowanie finansowe

4.2  Planowanie artystyczne

4.3 Planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

5. Wydatkowanie środków publicznych w oparciu o wyłączenia z ustawy pzp

5.1 Zamówienia publiczne wyłączone z reżimu stosowania ustawy pzp.

5.2 Szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy pzp – zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp

5.3.Szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy pzp – zamówienia w zakresie najmu nieruchomości w kontekście funkcjonowania instytucji kultury

5.4 Szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy pzp – usługi prawne w instytucjach kultury w kontekście stosowania ustawy pzp

5.5 Szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy pzp – zamówienia na usługi i dostawy materiałów audiowizualne przeznaczonych do emisji oraz zakup czasu antenowego

5.6 Zamówienia kulturalne

6. Specyficzne uwarunkowania instytucji kultury w kontekście zamówień publicznych

6.1 Szacowanie wartości zamówienia na usługi artystyczne.

6.2 Przygotowanie OPZ – działalność artystyczna.

6.3 Przygotowanie OPZ – działalność bieżąca

6.4 Uwzględnienie uwarunkowań związanych z przedmiotem działalności.

7.Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro w instytucjach kultury

7.1  Zmiany dotyczące udzielania zamówień wprowadzone od dnia 1.01.2021 w postępowaniach powyżej 30 000 euro

7.2. Tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych w instytucji kultury

7.2.1 Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – ogłoszenie o zamówieniu

7.2.2 Komisja przetargowa

7.2.3 Zespół osób (art. 20a ustawy pzp).

7.2.4 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

7.2.5 Podwykonawstwo

7.2.6 Podział zamówienia na części – zamówienia częściowe

7.2.7 Udostępnienie SIWZ

7.2.8 Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym

7.2.9 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

7.2.10 Warunki udziału w postępowaniu

7.2.11 Wykluczenie wykonawcy z postępowania

7.2.13 Środki dowodowe

7.2.14 Wezwania w postępowaniu

7.2.14 Wadium

7.2.15 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

7.3 Zamówienie z wolnej ręki w instytucji kultury – zakupy instrumentów i usługi kulturalne.

7.4 Tryby udzielania zamówień o wartościach wyższych lub równych jak kwoty unijne

7.4.1 Przetarg ograniczony

7.4.2 Negocjacje z ogłoszeniem

7.4.4 Dialog konkurencyjny

7.4.5 Negocjacje bez ogłoszenia

7.4.6 Zapytanie o cenę

7.4.7 Partnerstwo innowacyjne

7.4.8 Licytacja elektroniczna

7.5 Oferta

7.6 Kryteria oceny ofert

8. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

9. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy pzp

9.1 Odpowiedzialność Dyrektora Instytucji

9.2 Odpowiedzialność Głównego Księgowego

9.3 Odpowiedzialność innych osób biorących udział w czynnościach udzielenia zamówienia

10. Wewnętrzna dokumentacja zamówień publicznych w instytucji kultury 

10.1 Regulaminy w działalności instytucji kultury

10.2 Rejestry zamówień a centralny rejestr umów

11. BIBLIOGRAFIA

11.1 Akty prawne

11.2 Orzecznictwo

11.3 Dokumenty online

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury według nowej ustawy Pzp”

Polecane dla Ciebie: