Promocja!

Zamówienia publiczne w sektorze medycznym według nowej ustawy Pzp – Praktyczny poradnik

99,00  brutto (94,29  netto)

Andrzej Łukaszewicz, Paulina Szagun – Kądziorska

17 sierpnia 2020 r.

978-83-66161-35-1

E-book

Autorzy:

Andrzej Łukaszewicz – Od 1998 r. zajmuje się  zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych w tym obsługa podmiotów leczniczych. Prowadzenie , kontrola i koordynacja postępowań przetargowych dla podmiotów leczniczych . Ukończone studia podyplomowe – Zarzadzanie zasobami w podmiotach leczniczych – WSG Bydgoszcz. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Publikuje licznie  jako autor lub  współautor  z zakresu zamówień publicznych zarówno w czasopismach branżowych jak i publikacje książkowe. Na stała współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka, Portal Zamówień Publicznych, wydawnictwem MUST READ MEDIA oraz PRESSCOM. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Toruniu oraz  Bydgoszczy  ( Zamówienia publiczne ). Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych kierowane do przedstawicieli zamawiających, wykonawców jak i instytucji kontrolnych. Ukończył studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej – Wydziału Inżynierii Zarządzania. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (Grupa Legislacyjna). Na stałe współpracuje z Wielkopolską Grupą Prawniczą oraz  Kancelarią Prawną Nieruchomości & Proces Budowlany.

Paulina Szagun – Kądziorska – Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończone Studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych – UAM Poznań  oraz studia podyplomowe – Zarzadzanie zasobami w podmiotach leczniczych – WSG Bydgoszcz. Od 2013 roku  zajmuje się prowadzeniem i koordynacją   procedur  przetargowych dla podmiotów służby zdrowia  w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych  realizowanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.  Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest dokumentowanie postępowań , analiza interpretacji przepisów dotyczących krajowego systemu zamówień publicznych oraz systemy jakości wprowadzane w obiektach służby zdrowia normy ISO 9001 oraz 14001.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I – Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych jako zamawiających

1.Ustawa o działalności leczniczej

1.1.Rejestr podmiotów leczniczych

1.2. Finansowanie podmiotów  leczniczych

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2.1. Konstytucyjny model ochrony zdrowia

2.2.  Zakres przedmiotowy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2.3. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne

 1. Ustawa prawo zamówień publicznych

 

Rozdział II  Plan zamówień zamawiającego

1.Plan postępowań

1.1.Plan postępowań o udzielenie zamówień

1.2 Plan postępowań o udzielenie zamówienia a plan zamówień

1.3. Plan postępowań a plan finansowy zamawiającego

 1. Zamówienia bagatelne planowane i nieplanowane

2.1. Zamówienia podprogowe i zamówienia bagatelne

2.2. Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji w zamówieniach bagatelnych

2.3 Regulacje  wewnętrzne w zakresie udzielania  zamówień podprogowych

2.4 Ewidencja zamówień podprogowych

2.5. Zamówienia nieplanowanie

3.Agregacja zamówień według nowej ustawy Pzp

3.1.Zamówienia o charakterze mieszanym

3.2.  Dzielenie zamówień według nowej ustawy Pzp

 

Rozdział III – Metody szacowania wartości zamówienia

 1. Zagadnienia ogólne

1.1.Szacowanie wartości zamówień nieplanowanych

2.Szacowanie wartości zamówienia dla dostaw / usług

2.1.Szacowanie wartości zamówienia na dostawy i usługi jednorazowe

2.2.Szacowanie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się

2.3. Szacowanie wartości zamówienia na dostawy i usługi ciągłe

2.4. Szacowanie wartości zamówienia podlegających wznowieniu

2.5. Szacowanie wartości zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 1. Szacowanie wartości dostaw i usług, gdy umowa zawierana jest na czas nieoznaczony

4.Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane

4.1.Kosztorys inwestorski jako dokument szacowania wartości zamówienia

4.2. Model zaprojektuj i wybuduj –  szacowanie wartości zamówienia

 1. Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji
 2. Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień polegających na powtórzeniu
 3. Odpowiedzialność

 

Rozdział IV – Czynności przygotowawcze według nowej ustawy Pzp

1.Wstępne konsultacje rynkowe

2.Analiza potrzeb zamawiającego

3.Zasada efektywności

 

Rozdział V – Opis przedmiotu zamówienia

1.Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia

2.Przedmiotowe środki dowodowe

2.1. Etykieta

2.2. Certyfikat i inne przedmiotowe środki dowodowe

2.3. Przedmiotowe środki dowodowe dotyczące wyrobów medycznych

2.3.1.Ddelaracja zgodności

2.3.2.Certyfikat EC

2.3.3. Karta katalogowa

2.4.Składanie przedmiotowych środków dowodowych

3.Przykładowe opisy przedmiotu zamówienia

3.1. Dostawa ambulansu sanitarnego

3.2. Usługa utrzymania czystości wraz z  dezynfekcją

3.3. Usługa przeglądu i serwisu sprzętu medycznego

3.4. Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych

3.5. Usługa transportu sanitarnego

 

 

Rozdział VI – Zasady opisu przedmiotu zamówienia w robotach budowlanych

 1. Przygotowanie inwestycji
 2. Obowiązek uzyskania opinii właściwego organu o celowości inwestycji podmiotu leczniczego
 3. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
 4. Opis przedmiotu zamówienia w modelu „zaprojektuj i wybuduj”
 5. Błędy popełniane przy opisie przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność projektanta
 6. Wynagrodzenie wykonawców w robotach budowlanych i proces odbiorowy

7.Wizja lokalna

 

Rozdział VII  Konkurs o świadczenie usług medycznych

 1. Usługi społeczne według nowej ustawy Pzp

1.2 Opis przedmiotu zamówienia  –  zasady

1.3 Szacowanie wartości zamówienia – zasady

1.4 Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp – usługi społeczne

2.Konkurs na świadczenie usług medycznych

2.1. Procedura udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

2.2.Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia.

2.3. Komisja konkursowa

2.4. Konkurs na lekarza kierującego oddziałem

2.5.Obowiązek szacowania wartości zamówień na usługę kierowania oddziałem

2.6. Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

 

Rozdział  VIII – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

1.Podstawy wykluczenia z postępowania

1.1.Przesłanki wykluczenia obligatoryjne

1.2.Przesłanki wykluczenia fakultatywne

1.3 Self-cleaning w ustawie z dnia 11 września 2019r.

1.4. Cezury czasowe dotyczące możliwości wykluczenia

2.Warunki udziału w postępowaniu.

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

2.5. Udostępnienie zasobów

2.6. Podmiotowe środki dowodowe

 1. Kryteria oceny ofert

 

Rozdział IX – Tryby udzielania zamówień publicznych według nowej ustawy pzp

 1. Przetarg nieograniczony

1.1.Specyfikacja Warunków Zamówienia

1.2.Ogłoszenie o zamówieniu

1.3.Wyjasnienie treści SWZ

1.4.Składanie ofert

1.5 Otwarcie ofert

2.Tryb podstawowy

2.1.Wariant I Tryb podstawowy

2.2.Wariant II Tryb podstawowy

2.3.Wariant III Tryb podstawowy

3.Zamówienia z wolnej ręki

 

 

Rozdział X  – Aspekty informatyzacji systemu zamówień publicznych

 1. Informatyzacja w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
 2. Oferta i dokumenty w formie elektronicznej – czynność prawna wymagająca formy szczególnej

2.1.Oferta jako oświadczenie woli

2.2. Dokumenty składanie w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej

2.3. Wadium w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej

 1. Podpis elektroniczny

3.1. Podpis elektroniczny i jego rola w postępowaniu

3.2. Portale e – zamówień publicznych

 1. Czynności zamawiającego w e-zamówieniach

4.1.Zapisy SWZ oraz ogłoszenia dotyczące aspektu informatyzacji

4.2.Otwarcie ofert

4.3.e- faktura w zamówieniach publicznych

 

 

Rozdział XI  – Przebieg postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 1. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Komisja przetargowa

2.1. Zadania i obowiązki komisji przetargowej

2.2.Wyłączenia ze składu komisji

2.3  Raport z realizacji umowy

3.Konwalidacja oferty

3.1 Poprawianie omyłek

3.2 Omyłka pisarska

3.3. Omyłka rachunkowa

3.4  Prawidłowa stawka Vat

3.5. Inna omyłka

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej

4.1. Formalne wymagania oferty

4.2.Metoda odwrócona w nowej ustawie Pzp

 • Okres związania z ofertą

4.4.Wybór oferty najkorzystniejszej po terminie związania  ofertą

4.5.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

4.6.  Badanie rażąco niskiej ceny

4.7.Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej.

 

Rozdział XII – Umowy o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp

1.Zasady dotyczące zawierania umów o zamówienie publiczne

1.1.Podstawowe zasady dotyczące umów

1.2.Czas na jaki zostaje zawarta umowa o zamówienie publiczne

1.3.Klauzule waloryzacyjne dla umów wieloletnich

2.Umowa na roboty budowlane

3.Umowa na roboty budowlane a podwykonawstwo

4.Zabezpieczenie należytego wykonania

 1. Umowa z prawem opcji
 2. Dopuszczalność zmiany umowy

6.1. Zmiany umowy o zamówienie publiczne

6.2.Podmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w wyniku sukcesji

 1. Jawność umów o zamówienie publiczne czyli obowiązki informacyjne zamawiającego
 2. Raportowanie

 

Rozdział XIII –  System zarządzania jakością ISO 9001 a zamówienia publiczne

 1. System zarządzania jakością ISO w służbie zdrowia.

2.Systemy zarządzania jakością a zamówienia publiczne

2.1.ISO – przedmiotowe środki dowodowe

2.2.Certyfikat ISO w kryterium oceny ofert

3.System zarządzania jakością a proces zakupowy zamawiającego wg. Księgi Jakości

 

Rozdział XIII  – Sprawozdanie roczne

1.Zasady związane z przygotowaniem sprawozdania rocznego

2.Sprawozdanie roczne składane przez grupę zakupową

 

Rozdział XIV – Dokumentowanie zamówień publicznych

1.Dokumentacja dotycząca czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania

2.Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Rozdział XV Projektowane zmiany nowej ustawy Pzp

Rozdział XIV – Wzorcowe dokumenty

Przypisy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia publiczne w sektorze medycznym według nowej ustawy Pzp – Praktyczny poradnik”

Polecane dla Ciebie: