Promocja!

Zamówienia sektorowe – wydanie 2 (e-book)

49,00  brutto (46,67  netto)

Lidia Piotr-Krajecka

16 lutego 2021 r.

978-83-66161-36-8

E-book

Spis treści:

Wykaz skrótów 

Wstęp

1 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne
1.1 Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych
1.1.1 Rys historyczny
1.1.2 Zamówienia sektorowe dzisiaj
1.1.3 Statystyka w zamówieniach sektorowych
1.2 Definicja zamówienia sektorowego
1.3 Progi zamówień sektorowych
1.3.1 Podstawy prawne określania progów unijnych
1.3.2 Zamówienia sektorowe podprogowe
1.3.3 Sprawozdanie z udzielanych zamówień
1.4 Zamawiający sektorowi
1.4.1 Katalog podmiotów zaliczanych do zamawiających sektorowych
1.4.2 Prawa szczególne i wyłączne
1.4.3 Wykaz aktów wdrażających przepisy Załącznika II dyrektywy sektorowej
1.5 Zakres działalności sektorowej
1.5.1 Działalność sektorowa w zakresie gospodarki wodnej
1.5.2 Działalność sektorowa w zakresie energii elektrycznej
1.5.3 Działalność sektorowa w zakresie gazu i energii cieplnej
1.5.4 Działalność sektorowa w zakresie usług transportowych
1.5.5 Działalność sektorowa w zakresie portów, przystani i portów lotniczych
1.5.6 Działalność sektorowa w zakresie usług pocztowych
1.5.7 Działalność sektorowa w zakresie wydobycia paliw
1.6 Zasady udzielania zamówień sektorowych
1.6.1 Zasady zamówień publicznych (art. 16 – 12)
1.6.2 Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (art. 28-36)
1.6.3 Pomocnicze działania zakupowe (art. 37)
1.6.4 Wspólne udzielanie zamówień (art. 38 – 51)
1.6.5 Odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 52 – 56)
1.6.6 Konflikt interesów (art. 56)
1.6.7 Wykonawcy i wspólne składanie ofert (art. 57-60)
1.6.8 Komunikacja zamawiającego i wykonawcy (art. 61-70)
1.6.9 Dokumentowanie przebiegu postępowania (art. 71 – 79)
1.6.10 Wstępne konsultacje rynkowe (art. 84)
1.6.11 Ogłoszenia (art. 86-90)
1.6.12 Ustalanie niektórych warunków zamówienia (art. 91-96)
1.6.13 Wadium (art. 97 – 98)
1.6.14 Opis przedmiotu zamówienia (art. 99- 102)
1.6.15 Przedmiotowe środki dowodowe(art. 104 -107)
1.6.16 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 108 – 111):
1.6.17 Warunki udziału w postępowaniu (art. 112 – 123)
1.6.18 Podmiotowe środki dowodowe (art. 124-128)
1.6.19 Zasady składania i otwarcia ofert (art. 218-222):
1.6.20 Ocena ofert (art. 223 – 226):
1.6.21 Aukcja elektroniczna (art. 227 -238):
1.6.22 Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239 – 245, art. 247 – 253):
1.6.23 Zakończenie postępowania (art. 255 – 265):
1.6.24 Konkurs (art. 325 – 358):
1.7 Zamówienia mieszane:
1.7.1 Zamówienie podzielne na części:
1.7.2 Zamówienie niepodzielne na części:
1.7.3 Zamówienie służące jednocześnie wykonywaniu działalności sektorowej oraz innej:
1.7.4 Zamówienie obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane:

2 Rozdział: Zamówienia sektorowe. 
2.1 Zakres stosowania przepisów ustawy:
2.2 Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp:
2.2.1 Odsprzedaż, najem, dzierżawa:
2.2.2 Zamówienia poza obszarem Unii Europejskiej:
2.2.3 Zamówienia na dostawy energii i paliw do wytwarzania energii oraz wody:
2.2.4 Zamówienia udzielane podmiotom powiązanym:
2.2.5 Zamówienia udzielane przez podmiot utworzony lub podmiotowi utworzonemu:
2.2.6 Przewozy regularne w transporcie autobusowym:
2.3 Okresowe ogłoszenie informacyjne.
2.4 System kwalifikowania wykonawców:
2.5 Tryby udzielania zamówień sektorowych:
2.5.1 Przepisy wspólne dla trybów udzielania zamówień sektorowych:
2.5.2 Przetarg nieograniczony:
2.5.3 Przetarg ograniczony:
2.5.4 Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem:
2.5.5 Dialog konkurencyjny:
2.5.6 Partnerstwo innowacyjne:
2.5.7 Negocjacje bez ogłoszenia:
2.5.8 Zamówienie z wolnej ręki:
2.5.8.1 Zamówienie od jednego wykonawcy z przyczyn technicznych:
2.5.8.2 Zamówienia od jednego wykonawcy w związku z ochroną praw wyłącznych:
2.5.8.3 Zamówienie od jednego wykonawcy – twórcy lub artysty:
2.5.8.4 Cele badawcze:
2.5.8.5 Zamówienia po konkursie:
2.5.8.6 Wyjątkowa sytuacja:
2.5.8.7 Brak ofert lub wniosków:
2.5.8.8 Dostawy na szczególnie korzystnych warunkach:
2.5.8.9 Zamówienia na dostawy na rynku towarowym:
2.5.8.10 Zamówienia in house:
2.5.8.11 Korzystne ceny rynkowe:
2.5.8.12 Dodatkowe dostawy:
2.5.8.13 Powtórzenie usług lub robót budowlanych:
2.5.8.14 Podsumowanie trybu zamówienia z wolnej ręki:
2.6 Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych:
2.7 Dynamiczny System Zakupów:
2.8 Uprawnienia zamawiającego sektorowego.
2.8.1 Brak badania podstaw wykluczenia:
2.8.2 Inne podstawy wykluczenia i inne warunki udziału w postępowaniu:
2.8.3 Inne podmiotowe środki dowodowe:
2.8.4 Preferencje unijne:
2.8.5 Zaniechanie wykluczenia:
2.8.6 Odstąpienie od powołania komisji przetargowej:
2.8.7 Wybór kilku ofert w zamówieniu na usługi systemu elektroenergetycznego:
2.9 Zamówienia na rynku konkurencyjnym:
2.10 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

3 Rozdział: Informacje dodatkowe. 
3.1 Umowy w zamówieniach sektorowych:
3.1.1 Ograniczenie zasady swobody umów:
3.1.2 Treść umowy o sektorowe zamówienie publiczne:
3.1.3 Zmiana umowy o zamówienie publiczne:
3.1.4 Możliwość zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej:
3.1.5 Wykonanie umowy o zamówienie publiczne:
3.2 Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozstrzyganie sporów.
3.2.1 Środki ochrony prawnej w zamówieniach sektorowych:
3.2.2 Środki ochrony w zamówieniach sektorowych poniżej progów unijnych:
3.2.3 Pozasądowe rozstrzyganie sporów:
3.3 Kontrola udzielania zamówień i kary pieniężne.
3.3.1 Kontrola udzielania zamówień:
3.3.2 Kary pieniężne

4 Przykładowy Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane. 

5 Wykaz aktów prawnych
5.1 Wykaz aktów prawnych na poziomie krajowym (stan na 30 października 2019 r.)
5.2 Wykaz aktów prawnych na poziomie unijnym (stan na 30 października 2019 r.).

Opis książki:

Zamówienia sektorowe są odrębnym rodzajem zamówień publicznych. Wynika to głównie z odrębnego kręgu podmiotów, które mogą udzielać takich zamówień. W prawie Unii Europejskiej są one regulowane osobną dyrektywą, tzw. dyrektywą sektorową, co już wskazuje na potrzebę wyodrębnienia ich od klasycznych zamówień publicznych. W polskiej ustawie Pzp kwestia ta została uregulowana w osobnym rozdziale nazwanym „Zamówienia sektorowe”. Ustawa definiuje zamówienia sektorowe poprzez wskazanie w pierwszej kolejności podmiotów, które mogą udzielać zamówień sektorowych, a następnie przez określenie katalogu działalności tych podmiotów. Jeżeli zamówienie publiczne będzie udzielane w zakresie tych działalności, to stosujemy do niego przepisy sektorowe.

Publikacja przedstawia zasady i odrębności charakteryzujące zamówienia sektorowe. Autorka omówiła podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania reżimu sektorowego, wskazując i omawiając również te przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące zamówień klasycznych, które mają bezpośrednie zastosowanie przy udzielaniu zamówień sektorowych.

Publikacja uwzględnia zasady wykładni zarówno polskich jak i unijnych przepisów sektorowych, orzecznictwo TSUE i KIO oraz wyniki kontroli odnoszące się do stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach sektorowych. Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących sie zamówieniami publicznymi w praktyce oraz każdego, kto jest zainteresowany problematyką zamówień sektorowych.

Stan prawny:

Książka zawiera stan prawny uwzględniający nowelizacje ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadzone na mocy:

  • ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288)
  • ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492)
  • ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517)
  • ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275)

Autorzy:

Lidia Piotr-Krajecka – Radca Prawny, właściciel, senior Kancelarii Prawnej specjalizującej się w zakresie obrotu gospodarczego oraz zamówień publicznych.

Od 1995 r. zajmuje się profesjonalną obsługą zarówno zamawiających jak i wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Wykładowca akademicki m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Jako trener i szkoleniowiec z zakresu prawa zamówień publicznych od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z tej dziedziny.

Członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W latach 1995 – 2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych – przewodnicząca Zespołu Arbitrów z bogatym doświadczeniem orzeczniczym. Obecnie biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Od 2001 r. specjalizuje się w zamówieniach sektorowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z przedsiębiorstwami sektorowymi przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarówno według przepisów ustawy Pzp jak i według wewnętrznych regulaminów.

Autor licznych komentarzy i publikacji analitycznych m.in. w miesięczniku „Zamawiający – zamówienia publiczne w praktyce”.

Jako Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych w Warszawie uczestniczy w kongresach i konferencjach dla zamawiających i wykonawców na terenie całej Polski.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia sektorowe – wydanie 2 (e-book)”

Polecane dla Ciebie: