Zamówienia sektorowe – wydanie 3

149,00  brutto (141,90  netto)

Lidia Piotr-Krajecka

4 kwietnia 2022 r.

978-83-66161-36-8

miękka

310

W magazynie

Autor:

Lidia Piotr-Krajecka – Radca Prawny, właściciel, senior Kancelarii Prawnej specjalizującej się w zakresie obrotu gospodarczego oraz zamówień publicznych.
 
Od 1995 r. zajmuje się profesjonalną obsługą zarówno zamawiających jak i wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.
 
Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Wykładowca akademicki m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Jako trener i szkoleniowiec z zakresu prawa zamówień publicznych od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z tej dziedziny.
 
Członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W latach 1995 – 2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych – przewodnicząca Zespołu Arbitrów z bogatym doświadczeniem orzeczniczym. Obecnie biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach. Od 2001 r. specjalizuje się w zamówieniach sektorowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z przedsiębiorstwami sektorowymi przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarówno według przepisów ustawy Pzp jak i według wewnętrznych regulaminów.
 
Autor licznych komentarzy i publikacji analitycznych m.in. w miesięczniku „Zamawiający – zamówienia publiczne w praktyce”.
 
Jako Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych w Warszawie uczestniczy w kongresach i konferencjach dla zamawiających i wykonawców na terenie całej Polski.

Opis:

Zamówienia sektorowe są odrębnym rodzajem zamówień publicznych. Wynika to głównie z odrębnego kręgu podmiotów, które mogą udzielać takich zamówień. W prawie Unii Europejskiej są one regulowane osobną dyrektywą, tzw. dyrektywą sektorową, co już wskazuje na potrzebę wyodrębnienia ich od klasycznych zamówień publicznych. W polskiej ustawie Pzp kwestia ta została uregulowana w osobnym rozdziale nazwanym „Zamówienia sektorowe”. Ustawa definiuje zamówienia sektorowe poprzez wskazanie w pierwszej kolejności podmiotów, które mogą udzielać zamówień sektorowych, a następnie przez określenie katalogu działalności tych podmiotów. Jeżeli zamówienie publiczne będzie udzielane w zakresie tych działalności, to stosujemy do niego przepisy sektorowe.
 
Publikacja przedstawia zasady i odrębności charakteryzujące zamówienia sektorowe.
 
Autorka omawia podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania reżimu sektorowego, wskazując i omawiając również te przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące zamówień klasycznych, które mają bezpośrednie zastosowanie przy udzielaniu zamówień sektorowych.
 
Publikacja uwzględnia zasady wykładni zarówno polskich jak i unijnych przepisów sektorowych, orzecznictwo TSUE i KIO oraz wyniki kontroli odnoszące się do stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach sektorowych. Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących sie zamówieniami publicznymi w praktyce oraz każdego, kto jest zainteresowany problematyką zamówień sektorowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów.

Wstęp.

1. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne. 
1.1      Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych. 
1.1.1       Rys historyczny: 
1.1.2       Zamówienia sektorowe dzisiaj: 
1.1.3       Statystyka w zamówieniach sektorowych: 
1.2      Definicja zamówienia sektorowego: 
1.3      Progi zamówień sektorowych. 
1.3.1       Podstawy prawne określania progów unijnych: 
1.3.2       Zamówienia sektorowe podprogowe: 
1.3.3       Sprawozdanie z udzielanych zamówień: 
1.4      Zamawiający sektorowi. 
1.4.1       Katalog podmiotów zaliczanych do zamawiających sektorowych: 35
1.4.2       Prawa szczególne i wyłączne: 
1.4.3       Wykaz aktów wdrażających przepisy Załącznika II dyrektywy sektorowej: 
1.5      Zakres działalności sektorowej. 
1.5.1       Działalność sektorowa w zakresie gospodarki wodnej: 
1.5.2       Działalność sektorowa w zakresie energii elektrycznej: 
1.5.3       Działalność sektorowa w zakresie gazu i energii cieplnej: 
1.5.4       Działalność sektorowa w zakresie usług transportowych: 
1.5.5       Działalność sektorowa w zakresie portów, przystani i portów lotniczych: 
1.5.6       Działalność sektorowa w zakresie usług pocztowych: 
1.5.7       Działalność sektorowa w zakresie wydobycia paliw: 
1.6      Zasady udzielania zamówień sektorowych. 
1.6.1       Zasady zamówień publicznych (art. 16 – 12): 
1.6.2       Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (art. 28-36): 
1.6.3       Pomocnicze działania zakupowe (art. 37): 
1.6.4       Wspólne udzielanie zamówień (art. 38 – 51): 
1.6.5       Odpowiedzialność za  postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 52 – 56): 
1.6.6       Konflikt interesów (art. 56):
1.6.7       Wykonawcy i wspólne składanie ofert (art. 57-60): 
1.6.8       Komunikacja zamawiającego i wykonawcy (art. 61-70): 
1.6.9       Dokumentowanie przebiegu postępowania (art. 71 – 79):
1.6.10     Wstępne konsultacje rynkowe (art. 84): 
1.6.11     Ogłoszenia (art. 86-90): 
1.6.12     Ustalanie niektórych warunków zamówienia (art. 91-96): 
1.6.13     Wadium (art. 97 – 98): 
1.6.14     Opis przedmiotu zamówienia (art. 99- 102): 
1.6.15     Przedmiotowe środki dowodowe(art. 104 -107): 
1.6.16     Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 108 – 111): 
1.6.17     Warunki udziału w postępowaniu (art. 112 – 123): 
1.6.18     Podmiotowe środki dowodowe (art. 124-128): 
1.6.19     Zasady składania i otwarcia ofert (art. 218-222): 
1.6.20     Ocena ofert (art. 223 – 226): 
1.6.21     Aukcja elektroniczna (art. 227 -238): 
1.6.22     Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239 – 245, art. 247 – 253): 
1.6.23     Zakończenie postępowania (art. 255 – 265):
1.6.24     Konkurs (art. 325 – 358):
1.7      Zamówienia mieszane. 
1.7.1       Zamówienie podzielne na części: 
1.7.2       Zamówienie niepodzielne na części: 
1.7.3       Zamówienie służące jednocześnie wykonywaniu kilku rodzajów działalności, z których co najmniej jedna jest działalnością sektorową: 
1.7.4       Zamówienie obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane: 


2. Rozdział: Zamówienia sektorowe. 
2.1      Zakres stosowania przepisów ustawy. 
2.2      Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp. 
2.2.1       Odsprzedaż, najem, dzierżawa: 
2.2.2       Zamówienia poza obszarem Unii Europejskiej: 
2.2.3       Zamówienia na dostawy energii i paliw do wytwarzania energii oraz wody: 
2.2.4       Zamówienia udzielane podmiotom powiązanym: 
2.2.5       Zamówienia udzielane przez podmiot utworzony lub podmiotowi utworzonemu: 
2.2.6       Przewozy regularne w transporcie autobusowym: 
2.3      Okresowe ogłoszenie informacyjne. 
2.4      System kwalifikowania wykonawców. 
2.5      Tryby udzielania zamówień sektorowych.
2.5.1       Przepisy wspólne dla trybów udzielania zamówień sektorowych: 
2.5.2       Przetarg nieograniczony: 
2.5.3       Przetarg ograniczony: 
2.5.4       Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem: 
2.5.5       Dialog konkurencyjny: 
2.5.6       Partnerstwo innowacyjne: 
2.5.7       Negocjacje bez ogłoszenia: 
2.5.8       Zamówienie z wolnej ręki: 
2.5.8.1       Zamówienie od jednego wykonawcy z przyczyn technicznych:
2.5.8.2       Zamówienia od jednego wykonawcy w związku z ochroną praw wyłącznych: 
2.5.8.3       Zamówienie od jednego wykonawcy – twórcy lub artysty: 
2.5.8.4       Cele badawcze: 
2.5.8.5       Zamówienia po konkursie: 
2.5.8.6       Wyjątkowa sytuacja: 
2.5.8.7       Dostawy na szczególnie korzystnych warunkach: 
2.5.8.8       Zamówienia na dostawy na rynku towarowym: 
2.5.8.9       Zamówienia in house:
2.5.8.10     Korzystne ceny rynkowe: 
2.5.8.11     Dodatkowe dostawy: 
2.5.8.12     Powtórzenie usług lub robót budowlanych: 
2.5.8.13     Brak wniosków lub ofert: 
2.5.8.14     Podsumowanie trybu zamówienia z wolnej ręki: 
2.6      Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych: 
2.7      Dynamiczny System Zakupów: 
2.8      Uprawnienia zamawiającego sektorowego. 
2.8.1       Nie stosowanie podstaw wykluczenia: 
2.8.2       Inne podstawy wykluczenia i inne warunki udziału w postępowaniu: 
2.8.3       Inne podmiotowe środki dowodowe: 
2.8.4       Preferencje unijne: 
2.8.5       Zaniechanie wykluczenia: 
2.8.6       Odstąpienie od powołania komisji przetargowej: 
2.8.7       Wybór kilku ofert w zamówieniu na usługi systemu elektroenergetycznego: 
2.9      Zamówienia na rynku konkurencyjnym: 
2.10    Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 


3. Rozdział: Informacje dodatkowe. 
3.1      Umowy w zamówieniach sektorowych: 
3.1.1       Ograniczenie zasady swobody umów: 
3.1.2       Treść umowy o sektorowe zamówienie publiczne: 
3.1.3       Zmiana umowy o zamówienie publiczne: 
3.1.4       Możliwość zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej: 
3.1.5       Wykonanie umowy o zamówienie publiczne: 
3.2      Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozstrzyganie sporów. 
3.2.1       Środki ochrony prawnej w zamówieniach sektorowych: 
3.2.2       Środki ochrony w zamówieniach sektorowych poniżej progów unijnych: 
3.2.3       Pozasądowe rozstrzyganie sporów: 
3.3      Kontrola udzielania zamówień i kary pieniężne. 
3.3.1       Kontrola udzielania zamówień: 
3.3.2       Kary pieniężne: 

4. Przykładowy Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane. 

5. Wykaz aktów prawnych.
5.1      Wykaz aktów prawnych na poziomie krajowym (stan na 1 stycznia 2022 r.) 
5.2      Wykaz aktów prawnych na poziomie unijnym (stan na 1 stycznia 2022r.)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia sektorowe – wydanie 3”

Polecane dla Ciebie: