Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Must Read Media

(„Regulamin”)

 1. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.mustreadmedia.pl (dalej: „Sklep”) jest własnością Wydawnictwa Must Read Media (działającego pod firmą MRM Witold Jarzyński) z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (dalej: „Sprzedawca”), email: biuro@mustreadmedia.pl, tel. 535 538 934. NIP: 573-269-16-44 REGON: 142548529

 1. Składanie zamówień

2.1. W Sklepie Sprzedawca oferuje następujące towary („Produkty”):

   1. E-booki (książki, czasopisma lub pojedyncze artykuły w postaci elektronicznej)
   2. Książki drukowane,
   3. Prenumeraty czasopism drukowanych i elektronicznych.

2.2. Produkty oferowane są w następujących  formach sprzedaży:

   1. Sprzedaż (w przypadku posiadania Produktu przez Sprzedającego),
   2. Przedsprzedaż (w przypadku konieczności oczekiwania przez Kupującego na Produkt).

2.3. Zamówienie na Produkty w Sklepie można złożyć:

   1. on-line, logując się na konto użytkownika („Konto”) – wymaga wcześniejszej rejestracji,
   2. mailowo, wysyłając zamówienia na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl
   3. telefonicznie pod numerem tel. 535 538 934.

2.4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem potwierdzający przyjęcie zamówienia.  

2.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Kupującego.

 1. Ceny

3.1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 

 1. Płatności i faktury

Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

  • kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń Przelewy24,
  • przelewem bankowym.

   

 1. Dostawa

5.1. Sprzedawca oferuje dostawę Poczta Polska (list zwykły lub priorytetowy).

5.2. Koszty dostawy Produktów ustalane są według aktualnych cenników Poczty Polskiej.

  

 1. Zwroty Kupujących będących konsumentami

6.1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od otrzymania Produktu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem pkt. 6.10 poniżej).

6.2. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być przesłane pisemnie (na adres Sprzedawcy) lub elektronicznie (na adres email: biuro@mustreadmedia.pl). Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6.5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.7.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.8. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu.

6.9. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (E-booków) po rozpoczęciu spełniania świadczenia i wyrażeniu zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość o czym konsument został poinformowany przed zakupem E-booka.

   

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca informuje Klienta będącego osobą fizyczną o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje także, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. Reklamacje

8.1. Reklamacje Produktów należy zgłaszać pisemnie (na adres Sprzedawcy) lub elektronicznie (na adres email: biuro@mustreadmedia.pl)  nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy.

8.2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

8.3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt z dołączoną kserokopią faktury VAT. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku braku możliwości jego wymiany Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje Kupującemu inny produkt. Koszty związane z wysyłką reklamowanego produktu zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 1. E-booki

9.1. Do złożenia Zamówienia na e-booki niezbędne jest posiadanie Konta w Sklepie. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji (np. telefonicznie), Sprzedawca utworzy konto Kupującemu.

9.2. Jedyną dostępną metodą płatności za e-booki jest zapłata z góry za pomocą płatności elektronicznych/przelewem bankowym.

9.3. Warunkiem zamówienia e-booka jest wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość(w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy).

9.4. E-booki dostępne są online za pośrednictwem Konta.

9.5. Dostęp do e-booków jest nieograniczony czasowo, chyba że dany Produkt posiada ograniczony czasowo abonament (np. dostęp na 1 rok).

9.6. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności prawa autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania e-booków osobom trzecim, w szczególności:

a) rozpowszechniania e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

b) zwielokrotniania e-booków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z e-booka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

 1. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych jest Witold Jarzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 .

10.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) świadczenia usługi drogą elektroniczną (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez:

    • założenie i obsługę konta na stronie internetowej https://sklep.mustreadmedia.pl,
    • zawieranie z kupującym umów sprzedaży produktów zamówionych w sklepie internetowym https://sklep.mustreadmedia.pl oraz ich wykonanie,

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:

    • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

prowadzenie działań marketingu bezpośredniego  – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,10.3. Dane osobowe kupujących mogą być ujawnione: podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz innym zewnętrznym podmiotom wspierającym MRM Witold Jarzyński w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z zawartymi w niej poleceniami.

10.4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

   • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady przez okres maksymalnie 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zakończenie wykonania umowy),
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu i jego rozpatrzenia przez administratora;
   • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.5. W przypadkach przewidzianych prawem przypadkach, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ponadto kadej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.6. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.7. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne do nabycia produktu za pośrednictwem Sklepu oraz otrzymywania treści marketingowych.

10.8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

 1. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w Sklepie po tym dniu.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Wydawnictwo Must Read Media

MRM Witold Jarzyński

Jugosłowiańskiej 15b/40

03-984 Warszawa

Ja …………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: …………………, zawartej w ramach Sklepu Internetowego Must Read Media.

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..

Adres dostawy / adres mailowy: …………………………………………………………..

(w zależności od rodzaju danych podawanych przy zamówieniu)

Podpis: ……………………………………………………………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ………………………………………………………………………………………..