Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Must Read Media

(„Regulamin”)

 1. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.mustreadmedia.pl (dalej: „Sklep”) jest własnością Wydawnictwa Must Read Media (działającego pod firmą MRM Witold Jarzyński) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (dalej: „Sprzedawca”), email: biuro@mustreadmedia.pl, tel. 535 538 934. NIP: 573-269-16-44 REGON: 142548529

 

 1. Składanie zamówień

2.1. W Sklepie Sprzedawca oferuje następujące towary („Produkty”):

 1. E-booki (książki, czasopisma lub pojedyncze artykuły w postaci elektronicznej – patrz. pkt 8 Regulaminu)
 2. Książki drukowane,
 3. Prenumeraty czasopism drukowanych i elektronicznych.

2.2. Produkty oferowane są w następujących  formach sprzedaży:

 1. Sprzedaż (w przypadku posiadania Produktu przez Sprzedającego),
 2. Przedsprzedaż (w przypadku konieczności oczekiwania przez Kupującego na Produkt).

2.3. Zamówienie na Produkty w Sklepie można złożyć:

 1. on-line, logując się na konto użytkownika („Konto”) – wymaga wcześniejszej rejestracji,
 2. mailowo, wysyłając zamówienia na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl
 3. telefonicznie pod numerem tel. 535 538 934.

2.4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem potwierdzający przyjęcie zamówienia.  

2.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Kupującego.

 

 1. Ceny

3.1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 

 1. Płatności i faktury

Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

 • kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń Przelewy24,
 • przelewem bankowym.

   

 1. Dostawa

5.1. Sprzedawca oferuje dostawę Poczta Polska (list zwykły lub priorytetowy).

5.2. Koszty dostawy Produktów ustalane są według aktualnych cenników Poczty Polskiej.

  

 1. Zwroty Kupujących będących konsumentami

6.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem pkt. 6.10 poniżej).

6.2. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być przesłane pisemnie (na adres Sprzedawcy) lub elektronicznie (na adres email: biuro@mustreadmedia.pl).

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6.5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6.7.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.8. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu.

6.9. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (E-booków) po rozpoczęciu spełniania świadczenia i wyrażeniu na to zgody przez konsumenta.

   

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca informuje Klienta będącego osobą fizyczną o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje także, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

 1. Reklamacje

8.1. Reklamacje Produktów należy zgłaszać pisemnie (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odebrania przesyłki. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy.

8.2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

8.3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt z dołączoną kserokopią faktury VAT. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku braku możliwości jego wymiany Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje Kupującemu inny produkt. Koszty związane z wysyłką reklamowanego produktu zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

 1. E-booki

9.1. Do złożenia Zamówienia na e-booki niezbędne jest posiadanie Konta w Sklepie. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji (np. telefonicznie), Sprzedawca utworzy konto Kupującemu.

9.2. Jedyną dostępną metodą płatności za e-booki jest zapłata z góry za pomocą płatności elektronicznych/przelewem bankowym.

9.3. E-booki dostępne są online za pośrednictwem Konta.

9.4. Dostęp do e-booków jest nieograniczony czasowo, chyba że dany Produkt posiada ograniczony czasowo abonament (np. dostęp na 1 rok).  

9.5. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności prawa autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania e-booków osobom trzecim.

 

 1. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Must Read Media z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński).

10.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).

10.3. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

10.4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.5. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w Sklepie po tym dniu.