Promocja!

ABC zamówień publicznych (według nowej ustawy Pzp)

49,00  brutto (46,67  netto)

Sebastian Pietrzyk, Mikołaj Chałas, Magdalena Górniewicz

11 sierpnia 2020 r.

978-83-66161-15-3

miękka

166

W magazynie

Opis:

Publikacja stanowi praktyczny przewodnik po obszernych i skomplikowanych regulacjach nowego Prawa zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 roku. Autorzy opisują nowe rozwiązania w prosty i przystępny sposób, przedstawiając również wnioski do wybranych instytucji, które zainteresują zarówno zamawiających jak i wykonawców. Publikacja prowadzi czytelnika przez kolejne etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których będzie mógł znaleźć m.in. omówienie stron postępowania, trybów udzielania zamówień, uprawnień i obowiązków uczestników procesu zamówienia, zasad dokonywania oceny ofert, nowych przypadków wykluczenia z postępowania, procedur odwoławczych, umów oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

Układ publikacji zawiera porównanie zmian wprowadzonych nowym Prawem zamówień publicznych w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań, co ułatwia poruszanie się po nowych uregulowaniach, dzięki czemu publikacja jest doskonałym źródłem wiedzy również dla osób, które dopiero rozpoczynają stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych.

 

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Podmioty Prawa zamówień publicznych

 • Zamawiający
 • Wykonawca
 • Podmioty udostępniające potencjał
 • Podwykonawcy

3. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami. 

4. Główne tryby udzielania zamówień.

 • Zagadnienia ogólne
 • Tryby w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
  • Przetarg nieograniczony
  • Przetarg ograniczony
  • Negocjacje z ogłoszeniem
  • Dialog konkurencyjny
  • Partnerstwo innowacyjne
  • Negocjacje bez ogłoszenia
  • Zamówienie z wolnej ręki
 • Tryby w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
  • Zagadnienia ogólne
  • Tryb podstawowy
  • Pozostałe tryby

5. Dokumentacja postępowania

 • Ogłoszenie
 • SWZ
 • Opis potrzeb i wymagań
 • Protokół

6. Dokumenty jakich może wymagać Zamawiający od Wykonawcy

 • JEDZ
 • Etykieta
 • Certyfikat
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Dokumentowanie zatrudnienia na umowę o pracę
 • Pozostałe dokumenty

7. Wadium

 • Fakultatywność wadium
 • Kwota wadium
 • Wniesienie wadium
 • Forma wadium
 • Zwrot wadium
 • Zatrzymanie wadium

8. Wykluczenie z postępowania

 • Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
 • Fakultatywne przesłanki wykluczenia

9. Oferty

 • Złożenie ofert
 • Ocena ofert
 • Wybór oferty najkorzystniejszej
 • Termin związania ofertą
 • Unieważnienie postępowania

10. Umowy

 • Obowiązek współdziałania
 • Zakazane klauzule umowne
 • Elementy umowy
 • Zmiany wynagrodzenia
 • Zaliczki
 • Raport z realizacji umowy
 • Zabezpieczenie wykonania umowy
 • Zmiana umowy
 • Odstąpienie i unieważnienie umowy

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Ugoda sądowa
 • Ugoda pozasądowa
 • Mediacja i koncyliacja
 • Postępowanie arbitrażowe

12. Środki ochrony prawnej

 • Uwagi ogólne
 • Odwołanie na postanowienia umowy
 • Komu przysługuje odwołanie
 • Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Zarzuty odwołania
 • Dowody w postępowaniu odwoławczym
 • Ciężar dowodu w przypadku rażąco niskiej ceny
 • Biegły w postępowaniu odwoławczym
 • Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
 • Zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Postępowanie skargowe
 • Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

13. Postępowanie przed KIO 

 • Forma wniesienia odwołania
 • Terminy
 • Uwzględnienie odwołania
 • Przystąpienie do odwołania
 • Odrzucenie odwołania
 • Przebieg rozprawy
 • Orzeczenia
 • Koszty postępowania odwoławczego
 • Zakaz zawarcia umowy

14. Podsumowanie

 

Prezentacje o trybach. Wyrok o konsorcjum – Sebastian prośba o wysłanie do Magdy.

Autorzy:

Sebastian Pietrzyk – pasjonat Prawa zamówień publicznych oraz inwestycji infrastrukturalnych. Od 9 lat adwokat. Wyróżniony nagrodą i 2 miejscem w konkursie Rising Stars organizowanym przez Gazetę Prawną i Lexis Nexis, jako wyróżniający się prawnik z innowacyjnym podejściem do Klientów i prowadzeniem najtrudniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Doradzał nieprzerwanie od 2004 roku w procesie modernizacji linii kolejowych w Polsce i pomógł wydatkować ponad 5 miliardów EURO. Brał udział w licznych projektach związanych z przygotowaniem EURO 2012 w Polsce (budowa stadionów i rozbudowa lotnisk). Wtedy opanował warunki FIDIC, ale nie jest ich gorącym zwolennikiem. Krajowa Izba Odwoławcza – ponad 100 rozpraw. W każdej musi brać udział. Uczestniczy regularnie jako prelegent w konferencjach i seminariach poświęconych zamówieniom publicznym.

Mikołaj Chałas – adwokat posiadający ponad 9-letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych w renomowanych polskich kancelariach. W zakresie prawa zamówień publicznych stawał zarówno po stronie Wykonawców, jak i Zamawiającego. Doradzał w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz reprezentował klientów w postępowaniach przed KIO. Brał udział i doradzał w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez podmioty podlegające jurysdykcji innych państw członkowskich. W ramach swojej praktyki uczestniczył również w wielu projektach dotyczących dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych, w tym w jednym z największych powództw zbiorowych w Polsce. Ponadto, Mikołaj świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa handlowego na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów.

Magdalena Górniewicz – prawnik z 14 letnim doświadczeniem w wewnętrznej obsłudze prawnej spółek z branży budowlanej i IT. Pasjonat prawa zamówień publicznych z ponad 10 letnim doświadczeniem w kompleksowym doradzaniu wykonawcom w toku procedur o udzielenie zamówień publicznych. Brała udział w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.   Zajmowała się wsparciem wykonawców w projektach związanych z EURO 2012 w Polsce i budową Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Doradzała wykonawcom przy wdrożeniach systemów informatycznych, dostawie sprzętu i budowach infrastruktury teleinformatycznej dla Zamawiających. Ma dużą wiedzę i praktyczne doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców w zakresie realizowania procesów inwestycyjno-budowlanych, tworzenia i rozwoju oprogramowania, dostaw sprzętu, a ponadto w zakresie technologii multimedialnych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ABC zamówień publicznych (według nowej ustawy Pzp)”

Polecane dla Ciebie: