Promocja!

Reprywatyzacja nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

29,00  brutto (27,62  netto)

Beniamin Rozczyński

21 sierpnia 2018 r.

978-83-66161-00-9

E-book

Opis

Opracowanie przedstawia analizę problematyki związanej z przejęciem i zwrotem nieruchomości, które na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, przeszły na własność Skarbu Państwa. Autor omawia zagadnienie związane z obowiązywaniem dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Ponadto omówione zostały linie orzecznicze i poglądy doktryny, które ukierunkowały aktualną praktykę sądów powszechnych oraz organów administracji publicznej w zakresie orzekania o niepodpadaniu nieruchomości pod przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Autor przedstawia również dotychczasowy dorobek w zakresie kształtowania się polskiej idei reprywatyzacji, bowiem do dnia dzisiejszego w Polsce nie zostały podjęte rozwiązania, które w sposób kompleksowy zaspokajałyby roszczenia reprywatyzacyjne. Polski ustawodawca uporządkował jedynie niewielki zakres zagadnień związanych z reprywatyzacją, dlatego też Autor opracowania prezentuje postulaty de lege ferenda, w którego ocenie mogą w istotny sposób wpłynąć na możliwość dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym związanych z przejęciem nieruchomości na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Autor

Beniamin Rozczyński – absolwent kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierunku prawo na Wydziale Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Referent prawny w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury administracyjnej oraz procesów reprywatyzacyjnych związanych z nacjonalizacją i wywłaszczeniem.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1.

1. Idea reprywatyzacji

1.1. Wstęp

1.2. Charakter roszczeń reprywatyzacyjnych

1.3. Dotychczasowe koncepcje i działania legislacyjne mające na celu przeprowadzenie reprywatyzacji w polskim ustawodawstwie

1.4. Proces kształtowania orzecznictwa judykatury w zakresie reprywatyzacji

1.5. Podsumowanie

 

Rozdział 2.

2. Analiza historyczno – społecznych uwarunkowań przeprowadzenia reformy rolnej w Polsce

2.1. Odbudowa i kształtowanie gospodarki agrarnej w okresie odzyskania niepodległości

2.2. Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej

 

Rozdział 3.

3. Formalno-prawne uwarunkowania dochodzenia roszczeń związanych z wywłaszczeniem i nacjonalizacją. Analiza dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

3.1. Pozycja ustrojowa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

3.2. Konstytucyjność i obowiązywanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944
o przeprowadzeniu reformy rolnej i § 5 rozporządzenia wykonawczego z dnia 1 marca 1945 r.

3.3. Postępowanie w sprawie nieruchomości przejętych na podstawie dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej

3.3.1. Podmiot administrujący

3.3.1.1. Podmiot uprawniony do przeprowadzenia reformy rolnej

3.3.1.2. Podmiot uprawniony do orzekania w sprawie niepodpadania nieruchomości pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej

3.3.2. Podmiot administrowany

3.3.3. Przedmiot art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej

3.3.3.1. Wstęp

3.3.3.2. Analiza pojęcia „nieruchomość ziemska”

3.3.3.3. „Związek funkcjonalny” jako podstawa podpadania zespołów dworsko-parkowych na cele reformy rolnej

3.3.4. Kwestia roszczeń odszkodowawczych oraz zawieszenia terminów zasiedzenia
i przedawnienia roszczeń

3.3.5. Konsekwencje dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej

 

Zakończenie

Bibliografia:

1. Wykaz literatury

2.Wykaz orzecznictwa

3. Wykaz tabel

 

Recenzja

Poznań, 21 sierpnia 2018 r.

dr hab. Paweł Daniel

prof. SWPS Uniwersytetu

Humanistycznospołecznego

Kierownik Zakładu Prawa Publicznego

Uniwersytet Humanistycznospełeczny

Oddział Zamiejscowy w Poznaniu

 

Recenzja wydawnicza monografii B. Rozczyńskiego, Analiza problematyki reprywatyzacji na przykładzie nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN z dnia 06 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej – ujęcie administracyjnoprawne

 

Jednym z węzłowych problemów prawnych, niezwykle żywym w obecnej debacie publicznej, pozostaje kwestia reprywatyzacji oraz związanych z nią roszczeń. Zagadnienie powyższe, pomimo niewątpliwie istotnych następstw społecznych, nie pozostaje jednak przedmiotem szczególnego zainteresowania doktryny. Tym samym na szczególne uznanie zasługuje recenzowana praca, dotykająca problematyki reprywatyzacji na przykładzie nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN z dnia 06 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, która wyróżnia się na tle innych dostępnych opracowań zarówno pod względem omawianego zagadnienia, jak i praktycznego ujęcia tej jakże istotnej problematyki.

Przechodząc do oceny recenzowanej pracy zauważyć należy, że Autor w pierwszej kolejności analizie poddał samą problematykę reprywatyzacji (rozdział I), a następnie przedstawił analizę historyczno – społecznych uwarunkowań przeprowadzenia reformy rolnej w Polsce (rozdział II pracy). Zasadnicze rozważania dotyczące podejmowanej problematyki podjęto w rozdziale III, gdzie, scharakteryzowano formalno-prawne uwarunkowania dochodzenia roszczeń związanych z wywłaszczeniem i nacjonalizacją oraz dokonano analizy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. W mojej ocenie została tym samym w pełni wyczerpana omawiana problematyka, a treść pracy odpowiada jej tematowi.

Układ pracy został skonstruowany w sposób przejrzysty i zrozumiały, a cała praca zachowuje właściwe proporcje. Podjęte przez Autora zadanie – analiza problematyki reprywatyzacji na przykładzie nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN z dnia 06 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, w ujęciu administracyjnoprawnym, została w pełni zrealizowana. Na szczególną uwagę zasługuje przedstawiona przez Autora uwaga, wskazująca, że do chwili obecnej żaden z aktów nacjonalizacyjnych, w tym dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie zostały uchylony lub uznany za niezgodny z konstytucją, mimo ogromnego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Brak jednolitej linii orzeczniczej oraz nieprecyzyjność przepisów regulujących powojenną reformę rolną skutkuje szeregiem wątpliwości w zakresie orzekania o niepodpadaniu nieruchomości ziemskich pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Konsewkentnie niezwykle trafna jest uwaga Aurora, że należy postulować podjęcie ustawy reprywatyzacyjnej, która regulowałaby problematykę odzyskiwania nieruchomości przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej w sposób kompleksowy. Zdaniem Autora stosowne uregulowanie ustawowe stanowi konieczność w zakresie pojawiających się dalszych nowych roszczeń, których zbadanie przez sądy powszechne, czy też organy administracji publicznej staje się coraz trudniejsze (w zakresie uzyskania niezbędnych dowodów w postaci zeznań świadków czy dokumentów) ze względu na znaczny upływ czas i stanowi istotne ryzyko dla interesów Skarbu Państwa. Co więcej, Autor zwrócił również uwagę, że wielokrotnie przejęte nieruchomości mogą̨ zostać́ zwrócone prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom w wyniku przeznaczenia ich na cele publiczne lub przekazania w drodze sprzedaży osobom trzecim, co prowadzi do znacznego obciążenia budżetu Skarbu Państwa.

Recenzowana praca posiada wysoką wartość merytoryczną. Podjęta tematyka wymagała od Autora sięgnięcia nie tylko do przepisów prawa administracyjnego, ale również do regulacji prawa cywilnego, co wskazuje na jej częściowy charakter interdyscyplinarny. W swojej pracy Autor przedstawił dotychczasowy dorobek w zakresie kształtowania się polskiej idei reprywatyzacji, wskazując, że do dnia dzisiejszego w Polsce nie zostały podjęte rozwiązania, które w sposób kompleksowy zaspokajałyby roszczenia reprywatyzacyjne. Polski ustawodawca uporządkował jedynie niewielki zakres zagadnień związanych z reprywatyzacją, dlatego też Autor opracowania prezentuje postulaty de lege ferenda, w którego ocenie mogą w istotny sposób wpłynąć na możliwość dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym związanych z przejęciem nieruchomości na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Podsumowując, uważam, że recenzowana praca jest bardzo interesująca z punktu widzenia tytułowego zagadnienia, a więc problematyki reprywatyzacji na przykładzie nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN z dnia 06 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Problem ten przedstawiono w publikacji, dzięki odpowiedniemu doborowi autorów, w ujęciu nie tylko doktrynalnym, ale i praktycznym, co stanowi jego szczególną zaletą, która nie obniża jednakże wartości książki. Sama praca ma ważkie walory poznawcze jak i dydaktyczne i tym celom może w dalszej kolejności z powodzeniem służyć. Z pełnym przekonaniem można ją zatem rekomendować zainteresowanym czytelnikom, w tym przedstawicielom administracji, zawodów prawniczych, studentom studiów administracyjnych i prawniczych oraz wszystkim osobom zainteresowanym omawianą problematyką.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Reprywatyzacja nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej”

Polecane dla Ciebie: