Promocja!

Umowa o zamówienie publiczne (według nowej ustawy Pzp)

99,00  brutto (94,29  netto)

Lidia Piotr-Krajecka

1 marca 2021 r.

978-83-66161-28-3

Drukowana

Opis książki:

Publikacja łączy w sobie dwie cechy. Z jednej strony stanowi formę komentarza do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o umowach w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniając przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Z drugiej strony ma charakter praktycznego poradnika, w którym omówiono problemy związane z kształtowaniem treści umowy o zamówienie publiczne oraz zamieszczono propozycje zapisów umowy w przedmiocie omawianej problematyki. W publikacji uwzględniono dotychczasowe orzecznictwo KIO dotyczące umów o zamówienie publiczne oraz zalecenia UZP w zakresie kształtowania obligatoryjnych klauzul umownych.

Opracowanie niniejsze nie aspiruje do publikacji o charakterze naukowych, co powoduje że pomija pewne aspekty o charakterze polemicznym. Z założenia ma to być praktyczny przewodnik pomocny przy formułowaniu zapisów umowy o zamówienia publiczne, uwzględniający zarówno przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i przepisy Kodeksu cywilnego, oraz umożliwiający realną i bezpieczną realizację zamówienia publicznego.

Książka zawiera aktualny stan prawny, uwzględniający  4 nowelizacji ustawy Pzp, wprowadzone na mocy:

 1. ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288).
 2. ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp.
 3. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).
 4. ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275).

Spis treści:

 1. Charakter i specyfika umowy o zamówienie publiczne
 2. Współdziałanie stron umowy
 3. Kształtowanie postanowień umowy
 4. Niedozwolone klauzule umowne
 5. Elementy umowy o zamówienie publiczne:
 • Strony umowy
 • Zasada pisemności
 • Zasada języka polskiego
 • Zasada jawności
 • Zasada prawa polskiego
 • Czas zawarcia umowy
 1. Niezbędne postanowienia umowy, w tym umowy o roboty budowlane
 2. Klauzule umowne w przedmiocie:
 • Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienia osób defaworyzowanych
 • RODO – ochrony danych osobowych
 • Waloryzacji wynagrodzenia za powodu zmiany podatku, składek ZUS
 • Waloryzacji wynagrodzenia z powodu zmiany cen
 1. Wybrane postanowienia umowy:
 • Prawo opcji
 • Odbiór jakościowy i ilościowy dostaw/usług/ robót
 • Rodzaj wynagrodzenia
 • Zapłata wynagrodzenia
 • Zaliczki w umowie
 • Gwarancja, serwis
 • Rękojmia za wady prawne i fizyczne
 • Prawa autorskie i pokrewne
 • Potrącenia,
 • Kary umowne (opóźnienie a zwłoka)
 1. Umowy in house
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 3. Zmiana umowy o zamówienie publiczne:
 • Zmiana umowy w przypadku, gdy zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ
 • Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych
 • Zmiana ze względu na okoliczności nieprzewidziane
 • Zastąpienie wykonawcy nowym wykonawcą
 • Zmiany nieistotne i zmiany istotne
 • Zmiany niewielkiej wartości
 1. Podwykonawstwo
 2. Ogłoszenie o zawarciu umowy
 3. Odstąpienie od umowy (odstąpienie umowne i ustawowe)
 4. Nieważność umowy, unieważnienie umowy
 5. Odpowiedzialność wykonawcy, roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 6. Raport z realizacji umowy, kontrola realizacji umowy.

Autor:

LIDIA PIOTR-KRAJECKA – Radca prawny, arbiter Urzędu Zamówień publicznych w latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień publicznych. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek prawo). Od 1995 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Wykładowca akademicki m.in. w: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkole Głównej Handlowej Filia w Rzeszowie, Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów SPP w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o zamówienie publiczne (według nowej ustawy Pzp)”

Polecane dla Ciebie: